Τι είναι το E-twinning

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή  συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 2 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών

Οι e-twinning δράσεις του σχολείου

Top