Νέα από το Πολυτεχνείο Κρήτης και ΑΠΘ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 16•15
Νέα από το Πολυτεχνείο Κρήτης και ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακό στη «Μηχανική πετρελαίου»από ΔΑΣΤΑ Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και τεχνογνωσίας για την Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, τη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας.
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.Οι υποψήφιοι/ιες ταυτόχρονα με την αίτηση τους θα μπορούν να κάνουν αίτηση για μία από τις υποτροφίες αριστείας.Σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής www.enveng.tuc.gr.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015:
  1. Αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
  (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά).
  2. Λίστα Συνημμένων
  3. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
  7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  8. Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  9. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.
  10. Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οικονομικοί πόροι θα αναρτηθεί στο www.enveng.tuc.gr).
  Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα (μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων παραστατικών) και προβλέπεται συνέντευξη μέσω skype με τους υποψηφίους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Ιουλίου 2015 δεν θα αξιολογηθούν. Τελειόφοιτοι φοιτητές μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δεδομένη την ανακήρυξή τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015. Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2015 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Τα έντυπα (1, 2 και 9 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.)
 • Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και τεχνογνωσίας για την Περιβαλλοντική Μηχανική. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, τη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.Οι υποψήφιοι/ιες ταυτόχρονα με την αίτηση τους θα μπορούν να κάνουν αίτηση για μία από τις υποτροφίες αριστείας.Σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής www.enveng.tuc.gr.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015:
  1. Αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
  (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά).
  2. Λίστα Συνημμένων
  3. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
  7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  8. Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
  9. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.
  10. Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οικονομικοί πόροι θα αναρτηθεί στο www.enveng.tuc.gr).
  Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα (μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων παραστατικών) και προβλέπεται συνέντευξη μέσω skype με τους υποψηφίους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Ιουλίου 2015 δεν θα αξιολογηθούν. Τελειόφοιτοι φοιτητές μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δεδομένη την ανακήρυξή τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015. Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2015 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Τα έντυπα (1, 2 και 9 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.)

  Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, τηλ. 28210-37780, 37781 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Σχολής: www.enveng.tuc.gr.

 • Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: α) Οργάνωση και Διοίκηση, β) Επιχειρησιακή Έρευνα, γ) Συστήματα Παραγωγής, και δ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών.Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, και ιατρικών/βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δικαίωμα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοι που οφείλουν το πολύ 5 μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 9/10/2015.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι 1/7/2015.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (τηλ. 28210-37301, 37305, fax 28210-69410, e-mail: info@dpem.tuc.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα: http://www.pem.tuc.gr
 • Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, την Τρίτη 20/5/2015 στην Αίθουσα Γ2.1 (Μπλε Κτίρια ΜΠΔ) με θέμα «Αποτελεσματική Διαχείριση Άγχους. Άγχος εξετάσεων – Διαχείριση χρόνου». Το Σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η θεματολογία αφορά αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης του άγχους, τη διαχείριση του χρόνου και της μελέτης ειδικότερα κατά την περίοδο των εξετάσεων.Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Γ2.2 (Γαλάζια κτίρια ΜΠΔ) από τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης την Τετάρτη 20 Μαϊου 2015 και ώρα 11:00 έως 13:00.Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής έως Τρίτη 19 Μαϊου 2015.
 • Ημέρες καριέρας από το ΑΠΘ 20 και 21/5/2015
 • Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» διοργανώνουν 22-24/05/2015 στα πλαίσια του ‘MONEY SHOW THESSALONIKI 2015’ το 2nd Greek Innovation Forum.

  Η Εκδήλωση περιλαμβάνει Έκθεση Καινοτομίας και Design (Exhibition), Ημερίδες για θέματα Καινοτομίας (Workshops) και Συνέδριο Καινοτομίας  (Conference). Στη διάρκεια των Ημερίδων ενδεικτικά θα παρουσιαστούν θέματα Κατοχύρωσης Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενδιαφέροντα θέματα για ερευνητές, ευρεσιτέχνες και για επιχειρηματίες.
  Κύριος στόχος του 2nd GREEK INNOVATION FORUM είναι η συνέργεια των παραπάνω κρατικών και ιδιωτικών φορέων (www.greekinnovationforum.eu).

Σχολιάστε

Top