Ιουλίου 5th, 2018

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Τεύχος ΑΣΕΠ 20/28.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 815 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε […]

συνέχεια »
Top