Έρευνα

Στις 29 Μαρτίου του 2007 πήρε μέρος στο σχολείο μας, στο 1ο Γυμνάσιο
της Νάξου, μια έρευνα ως συνέχεις των προηγουμένων με θέμα
«Διατροφή και άσκηση στην καθημερινή ζωή των παιδιών». Υπήρχε με-
γάλη συμμετοχή 9πάνω από 100 ερωτηματολόγια) και πιστεύουμε να σας
«διαφωτίσουμε» σχετικά με το τι τρώνε αλλά και το πώς και φυσικά αν
αθλούνται τα παιδιά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι θετικό. Αυτό είναι καλό επειδή τα περισ-
σότερα άτομα ακολουθούν σωστή διατροφή και δεν θα έχουν πιθανότη-
τα να παρουσιάσουν ποτέ προβλήματα στην υγεία τους.

Αν κάθε πρωί καταναλώνουμε σωστό πρωινό, πλούσιο σε θρεπτικά συ-
στατικά, έχουμε ενέργεια και κέφι όλη την ημέρα και μας βοηθάει να
ακολουθήσουμε σωστή διατροφή έτσι ώστε να μείνουμε στα κιλά που
χρειαζόμαστε και να μην γίνουμε υπέρβαροι.

 

Τα φρούτα και τα λαχανικά
κάνουν καλό στην υγεία μας.
Περιέχουν βιταμίνες Α και C
και είναι πλούσιες σε υδατάν-
θρακες, καθώς βοηθούν πολύ
τον οργανισμό μας να αναπτυ-
χθεί. Επίσης μας βοηθούν να
έχουμε μια «ασπίδα» για την
αντιμετώπιση προβλημάτων
υγείας.

 

 

 

 

Για δεκατιανό είναι καλό να
έχουμε σπιτικό προϊόν γιατί
δεν περιέχει συντηρητικά αλ-
λά θρεπτικές ουσίες που είναι
απαραίτητες για τον οργανι-
σμό.

 

 

 

Εδώ παρατηρούμε ένα πολύ
καλό ποσοστό στην κατανά-
λωση κρέατος, μια και κατα-
ναλώνοντας το εβδομαδιαία
μας κάνει να τηρούμε περισ-
σότερο τη Πυραμίδα Μεσο-
γειακής Διατροφής. Πρέπει
όμως στη φορά αυτή τη βδο-
μάδα που θα καταναλωθεί
κρέας, να είναι καλής ποιότη-
τας και ικανό να αναπληρώσει
τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται ο οργανισμός μας
και τα έχει μόνο το «καλό»
κρέας.

Καλό είναι να έχουμε μια σω-
στή και ισορροπημένη διατρο-
φή, αλλά πρέπει να την ακο-
λουθούν και όχι κατά γράμμα
και τα παιδιά. Ο οργανισμός
τους χρειάζεται όλα τα είδη
φαγητών και κυρίως το κρέας
σε συχνότερη ποσότητα. Άρα
το 45% είναι πολύ καλό ποσο-
στό μια και οι μαθητές του
Γυμνασίου μπαίνουν στην ε-
φηβεία και αρχίζουν να γίνο-
νται ενήλικες.

Το μεγάλο ποσοστό που απά-
ντησε «ναι» μας δείχνει ότι ο
χρόνος για αθλητική δραστη-
ριότητα στο σχολείο δεν είναι
επαρκής για να χτίσουμε ένα
γερό σώμα και έτσι καταφεύ-
γουν στην άσκηση και στη
γενικότερη δραστηριότητα
εκτός του σχολείου, σε γυμνα-
στήρια αλλά και μόνος του ο
καθένας, παίζοντας διάφορα
παιχνίδια.

Την απάντηση στο διπλανό
διάγραμμα πιστεύουμε ότι
μπορούσατε να την καταλάβε-
τε και μόνοι σας, μια και κυρι-
αρχεί η άσκηση με αθλήματα
αερόβια, που πιστεύουμε ότι
απ’ αυτή τη κατηγορία κυρι-
αρχεί το ποδόσφαιρο. Ίσως
δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα
για να γυμναστεί κάποιος σε
γυμναστήριο, αλλά επίσης δεν
υπάρχουν πολλές εγκαταστά-
σεις για άλλες αναερόβιες α-
σκήσεις.

Σχολιάστε

Top