Εκμάθηση Γαλλικών

 

 

 

 

 

0 zero ζερό
1 un αν
2 deux ντε
3 trois τρουά
4 quatre κάτρ
5 cinq σένκ
6 six σις
7 sept σε(π)τ
8 huit ουίτ
9 neuf νεφ
10 dix ντίς
11 onze ονζ
12 douze ντουζ
13 treize τρεζ
14 quatorze κατόρζ
15 quinze κενζ
16 seize σεζ
17 dix-sept ντισ-σε(π)τ
18 dix-huit ντιζ-ουίτ
19 dix-neuf ντισ-νεφ
20 vingt βαν(γκ)
21 vingt et un βαν(γκ) τε αν
22 vingt-deux βαν(γκ) ντε
23 vingt-trois βαν(γκ) τρουά
30 trente τραντ
31 trente et un τραντ τε αν
40 quarante καράν**τ
50 cinquante σενκουάν**τ
60 soixante σουασάν**τ
70 soixante-dix σουασάν**τ-ντις
71 soixante onze σουασάν**τ-ονζ
72 soixante douze σουασάν**τ-ντουζ
80 soixante vingt σουασάν**τ- βαν(γκ)
81 soixante onze σουασάν**τ-ονζ
82 soixante douze σουασάν**τ-ντουζ
90 soixante trente σουασάν**τ-τραν**τ
91 soixante trente et un σουασάν**τ τραντ τε αν
92 soixante trente deux σουασάν**τ τραντ ντε
100 cent σεν**τ
101 cent un σεν**τ αν
**=το “τ” διαβάζεται ξεχωριστά από το “ν” και όχι “ντ”

Σχολιάστε

Top