Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και νέες δεξιότητες

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 18•15

texnologia
«Σύγχρονα επαγγέλματα, επιλογές σταδιοδρομίας» Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη 18-4-18 στο Σύλλογο Γονέων 16ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη (ΚΕ.ΣΥ.Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) με θέμα
ENERGEIA
«Σχολές και επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία» Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη στο 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Επαγγέλματα Περιβάλλοντος/ πράσινα επαγγέλματα
 • Γεωπόνος φυτικής παραγωγής (κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβ/ντος
 • Γεωργός
 • κτηνοτρόφος
 • μελισσοκόμος (βιολογικής γεωργίας)
 • Τεχνικός αερίων καυσίμων- φυσικού αερίου
 • Τεχνικός βιολογικής γεωργίας
 • Τεχνολόγος αντιρρύπανσης
 • Τεχνολόγος –δασοπόνος διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Τεχνολόγος ενέργειας
 • Τεχνολόγος περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντολόγος
 • Δασολόγος
 • Μηχανικός περιβάλλοντος
 • Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων
 • Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης
Ικανότητες για πράσινα επαγγέλματα
Επαγγέλματα Περιβάλλοντος/ πράσινα επαγγέλματα
 • Βασικές επαγγελματικές γνώσεις (τεχνολογία, υλικά, αγορά)
 • Καινοτομία
 • Γνώση ΤΠΕ
 • Διεπιστημονικότητα
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκσυγχρονισμός τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντική συνείδηση, Οικολογικός σχεδιασμός
 • Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων
 •  Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου
 •  Γνώση των περιβαλλοντικά φιλικών υλικών
 •  Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 •  Παροχή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών συμβουλών
 •  Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
 •  Γνώση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών CO2
 •  Γνώση και ικανότητα εφαρμογής μηχανικών, χημικών και βιολογικών μεθόδων περιβαλλοντικής αποκατάστασης
 • Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη
 •  Δεξιότητες σχετικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 •  Δεξιότητες συντονισμού, διαχείρισης και διεύθυνσης για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων
 •  Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 •  Καινοτομία για εκμετάλλευση ευκαιριών και δημιουργία νέων στρατηγικών για αντιμετώπιση των πράσινων προκλήσεων
 •   Δεξιότητες επικοινωνίας για προώθηση της πράσινης οικονομίας
 •  Συμβουλευτικές δεξιότητες για την παροχή συμβουλών για πράσινες λύσεις και προϊόντα
 •   Γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών στις διεθνείς αγορές

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μηχανισμός διάγνωσης σε επαγγέλματα και δεξιότητες: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Τομέας της Ενέργειας
1. Ενεργειακός Μελετητής
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Τεχνικός Αυτοματισμών
5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
6. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
7. Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
9. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
10. Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές

Εφαρμογές
11. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα – &ίκτυα Aερίων
12. Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων.
Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications Developer]
2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer (Developer)]
3. Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής &ικτύων [Systems Analyst/ Network Planner]
4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και &ιαδικασιών [Business Analyst]
5. Υπεύθυνος &ιαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master]
6. Μηχανικός &ικτύων [Network Engineer]
7. Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect]
8. Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης &ικτύων [Development and Network Engineering Management]
9. Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ &ικτύων [Quality Assurance Manager]
10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ &ικτύων [ICT Security Manager]
11. Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer]
12. Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην EγκατάστασηΥλικού [Test Specialist]
13. Yπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services Manager]
14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager]
15. &ιαχειριστής Βάσεων &εδομένων και Κέντρων & δεδομένων [Database & Data Center Administrator]
16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας &ικτύου [Business Information/Network Manager].

Τομέας των Τροφίμων
1. Στέλεχος &ιαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων
3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων
4. Επιστήμονας R&D
5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας
7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α” Υλών
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων
9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης.
Τομέας  δομικών Προϊόντων
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης &ομικώνΠροϊόντων
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος &ιαχείρισης Ποιότητας &ομικών Προϊόντων
3. Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη &ιαχείριση Ενέργειας
4. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής &ομικών Προϊόντων
5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών &ομικών Προϊόντων(Green Marketing).
6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιματικής &όμησης
7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης &ομικών Προϊόντων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Οικονομίας &ομικών Προϊόντων

 

Τομέας του Περιβάλλοντος
1. Ειδικός Αντιρρύπανσης
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος &ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων(βιομηχανικά κτλ)
3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιμου Νερού
4. Σύμβουλος Βιομηχανικής Συμβίωσης σε θέματα Περιβάλλοντος
5. Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος
6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση
7. Επαγγέλματα Εφαρμογών στον Τομέα του Περιβάλλοντος
8. Νομικός Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Manager)
2. Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation Manager)
3. Υπεύθυνος Logistics (Logistics Manager)
4. Υπάλληλος Logistics (Logistics Coordinator)
5. Υπεύθυνος &ιανομής (Distribution Manager)
6. Υπεύθυνος Εξαγωγών (Export Manager)
7. Υπεύθυνος Αποθηκών (Warehouse Manager)
8. Μηχανικός Logistics (Logistics Engineer)
9. Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης (Demand Planner)
10. Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών (Purchasing / Procurement Manager)
11. Υπάλληλος Αποθηκών (Warehouse Coordinator)
12. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Manager).
Τομέας του Μετάλλου
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας – Ανακύκλωσης Προϊόντων Μετάλλου
2. Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών
4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουμινίου
5. Γομωτής
6. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
7. Εφαρμοστής, Τεχνίτης – Εφαρμοστής Μηχανημάτων
8. Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός – Ειδικός Αυτοματισμών
9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων – Ηλεκτροσυγκολλητής – Οξυγονοκολλητής
11. Χειριστής Εργαλειομηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.
Τομέας της Υγείας
1. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός –στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών &Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
2. Ιατρός Κλινικός Γενετιστής
3. Κλινικός Παθολόγoανατόμος (Clinical Pathologist)
4. Φαρμακοποιός – Φαρμακολόγος
5. Υπεύθυνος &ιασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση) (Medical Auditor)
6. Μοριακός Βιολόγος
7. Κλινικός Φαρμακοποιός
8. Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής (Emergency Doctor-Acute Medicine)
9. Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
10. Νοσηλευτής Γηριατρικής
11. Πληροφορικός της Υγείας (Health Informatics).

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΚΠΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας της Ενέργειας

Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τομέας των Τροφίμων

Τομέας Δομικών Προϊόντων

Τομέας του Περιβάλλοντος

Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Τομέας της Υγείας

Οι προοπτικές Απασχόλησης στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020 και τα επαγγέλματα σε τροχιά ανάκαμψης

Κατασκευές, εστίαση, γεωτεχνολογία, υγεία, μεταφορές. Αυτοί είναι οι κλάδοι που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ανάκαμψη έως το 2020, προσφέροντας θέσεις εργασίας. Βέβαια, για να ανταποκριθούν στο διεθνοποιημένο τοπίο της αγοράς εργασίας, οι νέοι πρέπει να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε επιστήμες διαφορετικές αυτής που έχουν σπουδάσει.

 ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

new-8_e0
Έρευνα του καθηγητή κ. Πετράκη

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ: Το μέλλον της αγοράς εργασίας: Επαγγέλματα και δεξιότητες

Θόδωρου Κατσανέβα:“Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΒ
http://www.moec.gov.cy/ysea/inter_links.html
ΕΟΠΠΕΠ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Aνερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και νέες δεξιότητες ΕΟΠΠΕΠ:

ΕΟΠΠΕΠ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΔΩ

 

 

Σχολιάστε

Top