Γενικό Λύκειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 18•19

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΕΚ B 4402 – 23.09.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24.09.2021 Σελίδες 8 (58465 – 58472)
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων
Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ B 4254 – 15.09.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.09.2021 Σελίδες 24 (57037 – 57060)
καθορισμός εξεταστέας ύλης
ΦΕΚ B 3791 – 13.08.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.08.2021 Σελίδες 12 (51523 – 51534)
Ωρολόγια προγράμματα
ΦΕΚ B 4187 – 10.09.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2021 Σελίδες 28 (56125 – 56152) Επανακυκλοφόρησε στις 10.09.2021
Λειτουργία σχολικών μονάδων

 

ΦΕΚ B 4134 – 09.09.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2021 Σελίδες 16 (55487 – 55502)
Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης, βαθμολόγηση εξετάσεων ΓΕΛ

 

 

Νόμος 4823
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 – 03.08.2021 στις 03.08.2021
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 – 17.02.2021 στις 17.02.2021
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Νόμος 4777
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 196 – 06.06.1930
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
……………………………………………………………………………………….
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021

ΦΕΚ B 4178 – 28.09.2020


Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.01.2021 Σελίδες 8 (1255 – 1262)

ΦΕΚ B 140 – 20.01.2021

Υπουργική Απόφαση 6603/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 140/Β/20-1-2021

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.


Τράπεζα θεμάτωνΗμερομηνία κυκλοφορίας 30.12.2020 Σελίδες 8 (67519 – 67526)

08-01-21 Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
Η Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ σε μορφή pdf.

Η Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ σε μορφή pdf.

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το
σχολικό έτος 2020-2021»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21-1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΦΕΚ B 4183 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 4 (45933 – 45936)

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η δι-αχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμ-βουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των με-λών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντο-νιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

ΦΕΚ B 4183 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 4 (45933 – 45936)

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρό-νος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπω-σης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκι-μίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετά σεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γρα-πτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΦΕΚ B 4177 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 16 (45891 – 45906)
Δήλωση ομάδας προσανατολισμού
Οι μαθητές της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου επι−λέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την Ομάδα Προσανατολισμού την οποία επιθυμούν να ακολουθή−σουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπε−ται για κανένα λόγο η αλλαγή Ομάδας Προσανατολι−σμού είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσα−νατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατο−λισμού.
ΦΕΚ B 2004 – 23.07.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24.07.2014 Σελίδες 8 (25153 – 25160)
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.
ΦΕΚ B 4178 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 8 (45907 – 45914)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
. Τα μαθήματα της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ-ματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
,Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χη-μεία),
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
.β) Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
2. Τα μαθήματα της Β ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξε-τάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας:Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσ-σα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μα-θητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών),και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
3. Τα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυ-κείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παι-δείας «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία εξετά-ζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.
β) Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις
ΦΕΚ B 2881 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 16 (35085 – 35100)

 


ΦΕΚ B 2338 – 15.06.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.06.2020 Σελίδες 8 (23725 – 23732)

                                                             

 

2019

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΦΕΚ B 3807 – 04.09.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.09.2018 Σελίδες 8 (47731 – 47738)

Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας

Για το μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 187999/Δ2/02-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018»).

03-11-17 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Το έγγραφο σε μορφή pdf. 

οδηγός για τον εκπαιδευτικό εδώ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΕΚ A 111 – 12.06.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 12.06.2020 Σελίδες 68 (1987 – 2054)

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ :

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδίκευση επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Σχολιάστε

Top