Μηχανικοί- Χωροτάκτης -μηχανικοί

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 21•16

Το αντικείμενο του χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Δεκ• 31•19

Εικόνα2

Το αντικείμενο του χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού

Το επάγγελμα ενός χωροτάκτη ή καλύτερα ενός χωροδόμου μηχανικού περιλαμβάνει αναντίρρητα ένα πλήθος εργασιών που αφορούν τη σχεδιαστική διαδικασία, οι οποίες κυμαίνονται από τις παρυφές του φυσικού σχεδιασμού έως τις παρυφές της περιφερειακής πολιτικής. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες μορφές σχεδιασμού είναι ανομοιογενείς, ενώ διακρίνονται από ορισμένες κοινές παραμέτρους, όπως η σχετικά μεγάλη κλίμακα της περιοχής αναφοράς, η χωρική προσέγγιση, ο επιτελικός χαρακτήρας και η ύπαρξη ρυθμίσεων κατευθυντήριου και τοπολογικού τύπου, παρά κανονιστικού και χωροθετικά απόλυτα ακριβούς χαρακτήρα[3].

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ειπωθεί ότι το επάγγελμα του χωροτάκτη διακρίνεται για το διεπιστημονικό χαρακτήρα του, ο οποίος συνδυάζει τις τεχνικές επιστήμες με την παροχή ουσιαστικών γνώσεων σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος, υποδομών, διοίκησης, καθώς και σε προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα όμως, ένας χωροτάκτης είναι καλός γνώστης των κάτωθι θεματικών πεδίων:

Των μαθηματικών και της πληροφορικής. Των ζητημάτων αστικής γεωγραφίας και περιβάλλοντος. της κοινωνιολογίας του αστικού χώρου. Των θεμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Της πολεοδομίας[4].

Πέραν αυτών, ένας χωροτάκτης μηχανικός, σε συνεργασία με έναν τοπογράφο μηχανικό, αποτελεί μια ουσιαστικότατη ευκαιρία για την αειφόρο χωρική ανάπτυξη[5] της χώρας μας σε εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και διαδημοτικό επίπεδο, και αυτό διότι η εργασία τους είναι δυνατόν να διακριθεί στα εξής σημαντικά στάδια:

·         Σε πρώτο στάδιο: παρακολουθεί την εξέλιξη των Ρυθμιστικών Σχεδίων

[6] (όπου αυτά υπάρχουν) και των τυχόν αναθεωρήσεών τους, συμμετέχει στις διαδικασίες αναθεωρήσεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

[7], παρακολουθεί τις Πολεοδομικές Μελέτες επεκτάσεως Σχεδίου Πόλεως και εκπονεί μελέτες αναθεώρησης του Σχεδίου Πόλεως.

Παράλληλα, συμβάλλει στην κατάρτιση Πολεοδομικών Μελετών που αφορούν επεκτάσεις και τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης, καταθέτει προτάσεις για αλλαγή των όρων δόμησης, συντάσσει πολεοδομικές μελέτες και προγράμματα αναβάθμισης της πόλης.  Πέραν αυτών όμως, ένας χωροτάκτης-πολεοδόμος συμβάλλει στη δημοσιοποίηση και προβολή των πολεοδομικών προτάσεων και μελετών, αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, αλλά και γενικότερα την ενημέρωση των διαφόρων ενδιαφερομένων. Επιπλέον, συμμετέχει σε έρευνες για πολεοδομικά ζητήματα σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, μελετά τις τροποποιήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, προωθεί τις διαδικασίες θεσμοθέτησης και ελέγχει τις μελέτες των μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής που εκπονούνται  ως επί το πλείστον από τοπογράφους μηχανικούς για λογαριασμό των ιδιωτών.

·         Σε δεύτερο στάδιο: μελετά τις αναπλάσεις οδών και τις πεζοδρομήσεις, μεριμνά για τη συνηγορία του Δήμου σε περιπτώσεις μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και προγραμματίζει την προώθηση απαλλοτριώσεων μετά από καθορισμό αξιολογικών κριτηρίων, βάσει των αναγκών της πόλης.

·         Σε τρίτο στάδιο μελετά και συνεργάζεται με άλλους φορείς για θέματα θεσμοθέτησης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (υπογείων, υπέργειων ή υπαιθρίων), καταθέτει εισηγήσεις για ονομασίες οδών και πλατειών, πραγματοποιεί διορθώσεις αριθμήσεως των οικοδομών και προωθεί τις διαδικασίες ονομασίας ή μετονομασίας των κοινοχρήστων χώρων. Επιπλέον, χορηγεί βεβαιώσεις και πληροφορίες στους δημότες, σχετικές με τα ονόματα των δρόμων και τους αριθμούς των οικοδομών. Μελετά άλλες ενδεικτικές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους και παρέχει βεβαιώσεις σε δημότες περί «μη ρυμοτόμησης του ακινήτου τους», προκειμένου να λάβουν μέρος σε δημοπρασία αγοράς ακινήτου από το Δήμο. Παρακολουθεί τις μελέτες κατεδαφίσεως ρυμοτομούμενων κτιρίων, αποσαφηνίζει τα όρια του Δήμου, τηρεί αρχείο αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων για παροχή σχετικών πληροφοριών και βεβαιώσεων σε δημότες και λοιπές υπηρεσίες. Τέλος, καταγράφει τους ιδιωτικούς δρόμους των σκεπασμένων ρευμάτων και όλων εν γένει των χώρων που για διάφορους λόγους έχουν παραμείνει σε κοινή χρήση και που σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου[8].

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι εργασίες ενός χωροτάκτη έχουν αναντίρρητα επιδράσεις στην ποιότητα της ανάπτυξης μιας περιοχής και στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΙΙΙ. Η διαφορά του χωροτάκτη από τους υπόλοιπους μηχανικούς

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στη διαπίστωση ότι η θεμελιώδης διαφορά ενός χωροτάκτη από τις υπόλοιπες κατηγορίες μηχανικών έγκειται στο ότι καταπιάνεται ταυτόχρονα με ζητήματα οικονομικού προγραμματισμού, αλλά και κοινωνικού σχεδιασμού[9]. Υπό το πρίσμα αυτό, ο χωροτάκτης έχει μια διπλή ιδιότητα, η οποία μάλιστα είναι μοναδική: Αφενός μεν ενασχολείται με τη σύνθετη διαδικασία του σχεδιασμού (planning), η οποία διακρίνεται για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, αφετέρου δε επιχειρεί να εκπληρώσει ένα πλήθος αντικειμενικών στόχων[10]. Σημειώνεται ότι η επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μηχανικών, οι οποίοι ναι μεν ασχολούνται με χωρικά ζητήματα και διαδικασίες, αλλά ωστόσο η εργασία τους δε διακρίνεται για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της. Πρόκειται κυρίως για εργασίες, οι οποίες αφορούν διευθετήσεις που γίνονται στο έδαφος, αλλά έχουν θέσει ένα μόνο αντικειμενικό στόχο (objective) προς ικανοποίηση. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε για παράδειγμα, όταν ένας υγιεινολόγος μηχανικός μελετά το σχέδιο αποχέτευσης μιας πόλης. Πράγματι, η εν λόγω εργασία έχει σαφώς χωρική διάσταση, μιας και αφορά σε διευθέτηση στο χώρο, αλλά ωστόσο δεν είναι πολυδιάστατη (multi-dimensional), δεδομένου ότι δεν έχει να επιτελέσει μια πληθώρα αντικειμενικών στόχων, παρά μόνο ένα, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία του αποχετευτικού αγωγού μιας αστικής περιοχής[11].

Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω υγιεινολόγος μηχανικός ή ένας οδοποιός μηχανικός, ο οποίος καλείται να κατασκευάσει ένα δρόμο ή ένας μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων, ο οποίος συνδέει μια συνοικία της πόλης με το κεντρικό τηλεφωνικό δίκτυο, εργάζονται αναντίρρητα σε σχέδια, τα οποία αποτελούν χωρικές αναπαραστάσεις της ευρύτερης περιοχής. Παρόλα αυτά, ουδείς από αυτούς τους «ειδικευμένους» μηχανικούς θα προχωρήσει σε περισσότερες σύνθετες ή καλύτερα σφαιρικότερες θεωρήσεις του προβλήματος. Με άλλα λόγια, κανείς δεν θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει τα πλεονεκτήματα από τη δική του παρέμβαση στο χώρο, αντιμετωπίζοντας διλλήματα των κάτωθι μορφών:

·         Στην περίπτωση του οδοποιού μηχανικού: Κατά πόσο θα πρέπει η προ πολλού εγκατεστημένη κοινωνική ομάδα να παραμείνει στη συγκεκριμένη περιοχή της πόλης ή να μετακινηθεί κάπου πιο μακριά από τις κατοικημένες περιοχές από τις οποίες θα διέλθει ο δρόμος;

·         Η παρέμβασή του θα αφορά στη μεγαλύτερη διάδοση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ή στην επέκταση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και γιατί;

·         Στην περίπτωση του μηχανικού δικτύων: Ποιες κοινωνικές ομάδες κατοίκων θα εξυπηρετήσει το νέο δίκτυο τηλεφωνικών επικοινωνιών;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΔΩ

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1) Μελέτη Επαγγελματικών Χαρακτηριστικών των Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ, 19982) Η Απορρόφηση των Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αγορά Εργασίας, 2000 (σε συνεργασία με το ΕΒΕΟ και το ΕΙΕ) Α΄ Μέρος , Β΄ Μέρος

3) Έρευνα για την Απασχόληση των Διπλωματούχων Μηχανικών, 2006 (έκδοση του ΤΕΕ, οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, επιστημονική ευθύνη: ΕΒΕΟ)

4) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων (1996-2001) του ΕΜΠ , 2007

5) Έρευνα για την Επαγγελματική Ένταξη των Αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, 2008

6) Έρευνα για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Διαδρομή των Αποφοίτων της Περιόδου 1980-2004 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

7) Νέοι Απόφοιτοι ΕΜΠ και Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ (2002-2010), 2015

Η Μελέτη

Αποτελέσματα της Μελέτης ανά Σχολή

Συνοπτικά αποτελέσματα της Μελέτης (όπως παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της στις 19.10.2015)

Οδηγοί

1) Συμβουλευτικός Οδηγός για τον Υποψήφιο Μηχανικό, 1997

2) Συμβουλευτικός Οδηγός, 1999 (έκδοση: Οριζόντια Δικτύωση Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ, επιμέλεια ύλης:Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

3) Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000

4) Ενημερωτικός Οδηγός για Μαθητές Λυκείου, 2001 (επιμέλεια έκδοσης: Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

5) Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ, 2008 [ εξώφυλλο , σελ 1-19 (Εισαγωγή) , σελ. 20-105 (Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) , σελ. 106-123 (Μονοτμηματικά Προδιδακτορικά Προγράμματα Σπουδών) , σελ 124-137 (Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το ΕΜΠ) ]

Σειρά «Επιχειρείν: Απλοί Οδηγοί»

1) Εκτίμηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

2) Απλές Οδηγίες για την Κατάρτιση Σχεδίου Marketing μιας Νέας Μικρής Επιχείρησης, 2008

3) Μεθοδολογία Κατάρτισης ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

4) Καινοτόμα Πεδία Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας: η Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, 2008

5) Πρακτικές Προσεγγίσεις της Εκπόνησης του Σχεδίου Marketing, 2008

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΜΠ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

1 Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025 (CEDEFOP)
Ανεξάρτητα από το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία, πρέπει ο καθένας να διαθέτει τις «σωστές» δεξιότητες 406
2 «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» 2012 (ΕΚ 2020)
Κοινή έκθεση 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)
377
3 Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2009 (ΕΚ 2020)
Συμπεράσματα του συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») 355
4 Eυρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. (περίοδος 2011-2020)
Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΕΚ

 

Σχολιάστε

Top