ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

DROMOI AENΟι ΑΕΝ  είναι μετεξέλιξη των Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, γνωστών ως ΑΔΣΕΝ και ανήκουν στην τριτοβάθμια Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική  Εκπαίδευση. 

Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ” Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ)
Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΠΦ4653ΠΩ-ΚΣΠ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΑΕΝ

Σχολιάστε

Top