«Η διάχυση μεθοδολογίας Συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού», Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ 2012

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 13•19

 

afisa (1)

 

«Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ) ΣΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

Στην παρούσα εργασία επισκοπείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις σχολικές δραστηριότητες (προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας), όπως επίσης για τις ερευνητικές εργασίες (project), καθώς και για τα φιλολογικά μαθήματα. Επισημαίνονται τα κοινά τους στοιχεία και προτείνεται  ένα πολυδύναμο διδακτικό σχέδιο για ερευνητική εργασία  (δοκιμάστηκε στην πράξη) που μπορεί να διευρυνθεί με την ανάπτυξη ενός διδακτικού σχεδίου για την υλοποίηση προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας.

Επίσης επισημαίνονται κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Νεοελληνικής Γλώσσας (Τρίτης γυμνασίου και Πρώτης Λυκείου) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως (δραματοποίηση, χρήση νέων τεχνολογιών)  για να υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας.

Τέλος διαπιστώνεται ότι η μεθοδολογία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, όσον αφορά στα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας διαχέεται  στα προαναφερθέντα μαθήματα  τα οποία εμπλουτίζονται  αμοιβαία και διευρύνονται οι ορίζοντες των μαθητών.

Λέξεις-κλειδιά: νομοθεσία, μεθοδολογία, ερευνητική εργασία, λογοτεχνία

DISSEMINATION OF METHODOLOGY SEP (CAREER EDUCATION PROGRAMS) IN LITERATURE COURSES AND ON PROJECT.

In this paper reviews the current legislative framework for school programs (career education), as well as for project, and on literary subjects. It highlights common elements and it is proposed a versatile teaching plan for research work ( it has been tested in practice) that can be expanded by developing a teaching plan for implementing the program career education.

Also it is  highlighted texts of Modern Literature and Modern Language  that can be used in many ways (dramatization, use of new technologies) to support a program of career education.

Finally it is found that the methodology of the school guidance concerning career education programs diffused in the aforementioned courses which mutually enriched and broadened the horizons of students.

Key words: legislation, methodology, project, literature

2012

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του θεσμού στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό, επιστημονικό γίγνεσθαι»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΛΕΣΥΠ/ ΕΟΠΠΕΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ : «Διάχυση μεθοδολογίας ΣΕΠ στα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας , στα φιλολογικά μαθήματα και στην ερευνητική εργασία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της ΕΛΕΣΥΠ, σελ.380, τ.1Ο1

τευχοσ 101ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΛΕΣΥΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΠ
ΔΕΛΤΙΟ 42, ΣΕΛ. 62ΙΕΠ4ΙΕΠ3

Σχολιάστε

Top