Γενικό Λύκειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 18•19

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 202

ΦΕΚ B 4178 – 28.09.2020


Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.01.2021 Σελίδες 8 (1255 – 1262)

ΦΕΚ B 140 – 20.01.2021

Υπουργική Απόφαση 6603/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 140/Β/20-1-2021

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.


Τράπεζα θεμάτωνΗμερομηνία κυκλοφορίας 30.12.2020 Σελίδες 8 (67519 – 67526)

08-01-21 Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
Η Υπουργική απόφαση για ΓΕ.Λ σε μορφή pdf.

Η Υπουργική απόφαση για ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ σε μορφή pdf.

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το
σχολικό έτος 2020-2021»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΣΔ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020-21-1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΦΕΚ B 4183 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 4 (45933 – 45936)

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η δι-αχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμ-βουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των με-λών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντο-νιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

ΦΕΚ B 4183 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 4 (45933 – 45936)

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρό-νος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπω-σης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκι-μίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετά σεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γρα-πτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΦΕΚ B 4177 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 16 (45891 – 45906)
Δήλωση ομάδας προσανατολισμού
Οι μαθητές της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου επι−λέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την Ομάδα Προσανατολισμού την οποία επιθυμούν να ακολουθή−σουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπε−ται για κανένα λόγο η αλλαγή Ομάδας Προσανατολι−σμού είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσα−νατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατο−λισμού.
ΦΕΚ B 2004 – 23.07.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24.07.2014 Σελίδες 8 (25153 – 25160)
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.
ΦΕΚ B 4178 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 8 (45907 – 45914)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
. Τα μαθήματα της Α ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ-ματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
,Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χη-μεία),
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
.β) Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
2. Τα μαθήματα της Β ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξε-τάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας:Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσ-σα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μα-θητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών),και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
3. Τα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυ-κείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α ́ περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παι-δείας «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία εξετά-ζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.
β) Η ομάδα Β ́ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις
ΦΕΚ B 2881 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 16 (35085 – 35100)

             

       ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

Θρησκευτικά

1Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία6(5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.

)Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

)2Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν τηνΟμάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

)2Αγγλικά

2Φυσική Αγωγή

3Σύνολο ωρών 14

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά 6

Ιστορία 6

Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)

Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής) 6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Ώρες

Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)ήΒιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο) 6

Φυσική 6

Χημεία 6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ώρες

Μαθηματικά 6

Πληροφορική 6

Οικονομία 6

Γενικό Σύνολο Ομάδας Προσανατολισμού18

 

 ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α Λυκείου

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Β Λυκείου

 ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ Λυκείου

ΦΕΚ B 2338 – 15.06.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.06.2020 Σελίδες 8 (23725 – 23732)

            ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ                                                                 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής

Στο ΦΕΚ Β΄ 3807/04-09-2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 139454/Δ2/28-08-2018 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

2019

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΦΕΚ B 3807 – 04.09.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.09.2018 Σελίδες 8 (47731 – 47738)

Οδηγίες διδασκαλίας Ιστορίας

Για το μάθημα της Ιστορίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 187999/Δ2/02-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018»).

03-11-17 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Το έγγραφο σε μορφή pdf. 

οδηγός για τον εκπαιδευτικό εδώ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΕΚ A 111 – 12.06.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 12.06.2020 Σελίδες 68 (1987 – 2054)

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ :

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδίκευση επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Σχολιάστε

Top