ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτωνΕικόνα10
1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των
ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ., των ειδικοτήτων του άρθρου 24 παρ.ζ” περ. 10-15 του Ν. 4186/2013 (Βοηθός Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας,
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου,
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων,
Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ,
Βοηθός Noσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις),
διέπονται από τις διατάξεις του Π.δ.210/2001 (ΦΕΚ Α” 165 διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α” 235)
«Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α” 240) και ισχύει κάθε φορά.
2. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών
Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1082 Β’)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών – Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής των Καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Θα πραγματοποιηθούν
από 15/9/16 έως 25/9/16

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών-(στον οποίο θα αναγράφεται ο τελικός

βαθμός και αν απαιτείται, αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα) -του οποίου θα εκδίδεται

φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο

πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου

3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία

(ημερομίσθια ή έτη)που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα

που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην

οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα

έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ4Α/Γ.Π οικ.62149/31-8-16 ΦΕΚ 2742 τεύχος Β , οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2016 στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ειδικότητας:

1) Βοηθών Νοσηλευτών Χειρουργείου και
2) Βοηθών Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΙΕΚ ΕΚΑΒΙΕΚ ΕΚΑΒ Οι δράσεις του ΕΚΑΒ στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
- Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ
- συνεχιζόμενη εκπαίδευση διασωστών πληρωμάτων ασθενοφόρων ΚΛΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

Σχολιάστε

Top