ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελ-
τίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δη-
μόσια Ι.Ε.Κ

ΦΕΚ B 2662 – 30.05.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30.05.2022 Σελίδες 32 (26221 – 26252)

Λειτουργία ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

09/06/2021

 

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτωνΕικόνα10
1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των
ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ., των ειδικοτήτων του άρθρου 24 παρ.ζ” περ. 10-15 του Ν. 4186/2013

  1. Βοηθός Νοσηλευτικής
  2. Τραυματολογίας,
  3. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου,
  4. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων,
  5. Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ,
  6. Βοηθός Noσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

διέπονται από τις διατάξεις του Π.δ.210/2001 (ΦΕΚ Α” 165 διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α” 235)
«Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α” 240) και ισχύει κάθε φορά.
2. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών
Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1082 Β’)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών-(στον οποίο θα αναγράφεται ο τελικός

βαθμός και αν απαιτείται, αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα) -του οποίου θα εκδίδεται

φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο

πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου

3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία

(ημερομίσθια ή έτη)που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα

που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην

οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα

έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ4Α/Γ.Π οικ.62149/31-8-16 ΦΕΚ 2742 τεύχος Β , οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2016 στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ειδικότητας:

1) Βοηθών Νοσηλευτών Χειρουργείου και
2) Βοηθών Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΙΕΚ ΕΚΑΒ
- Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

Σχολιάστε

Top