ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 16•22
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  7Q4u
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αθήνα) 
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Στόχος είναι να καταστούν κτήμα των φοιτη­τών και των φοιτητριών του Τμήματος οι βασικές αρχές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τη βασική θεωρία και μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Επιπλέον επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετή­σουν τη βιβλιογραφία και σε δύο ξένες γλώσσες, να μπορούν να διεξάγουν βασική έρευνα (και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο­γιστών) και να συμμετάσχουν σε επιστημονι­κές δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων πέρα από την διδακτική διαδικασία.

Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις τομείς: Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, ενώ η λειτουργία κατευθύνσεων στο τελευταίο έτος σπουδών – Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί και Ευρωαπαϊκή Ολοκλήρωση – επιτρέπει στους φοιτητές την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, πράγμα που διευκολύνει τη μετέπειτα ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική τους πορεία.

Επαγγελματικές προοπτικές

. Οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιλαμβάνουν:

 • το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουρ­γεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η γνώση των στελεχών για τη διε­θνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα διε­θνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη
 • την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία
 • τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 • τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των τμημάτων οικονομικών επιστημών και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ετησίως εισάγονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) περί τους 200 φοιτητές. Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) κατ’ έτος επιλέγονται, το ανώτερο, 60 πτυχιούχοι και για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) περιορισμένος αριθμός μετά από προκήρυξη.

Σκοπός του Τμήματος είναι οι ολοκληρωμένες σπουδές στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Σημαντικά διαχρονικά και επίκαιρα οικονομικά θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς οικονομικές-χρηματοοικονομικές κρίσεις και η αντιμετώπιση τους, ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου, των διεθνών οργανισμών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη σύγκλιση-διεύρυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη, ο προγραμματισμός και οργάνωση των ιδιωτικών και των δημοσίων επιχειρήσεων, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ενίσχυση δυναμικών κλάδων, η ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, η ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, η διερεύνηση του ρόλου των αστικών κέντρων και των μητροπόλεων, ο περιφερειακός προγραμματισμός και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν αντικείμενα σπουδών και έρευνας στο Τμήμα.

Για μια συνοπτική παρουσίαση του τμήματος πατήστε εδώ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα) – ΠΑΝΤΕΙΟ
 Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Η Ψυχολογική Επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την απόκτηση της ειδικότητας στους κλάδους της Ψυχολογίας η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)Ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου. Ως κλάδος των επιστημών της κοινωνίας και του ανθρώπου, η ανθρωπολογία αποσκοπεί στη διερεύνηση των διαφορετικών μορφών της ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας σε όλη τους την ευρύτητα. Στόχος της είναι η διαπίστωση των γενικών και ειδικών αρχών που διέπουν τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες.Η ανθρωπολογία είναι μια κριτική επιστήμη του πολιτισμού.Ο κριτικός της προσανατολισμός στηρίζεται κυρίως στην ευρύτατη εποπτεία των ανθρώπινων πολιτισμών, που συναντώνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας, και στη συγκριτική, διαπολιτισμική τους μελέτη. Πεποίθηση των ανθρωπολόγων είναι ότι οι άλλοι πολιτισμοί έχουν πολλά να μας διδάξουν πάνω σε θέματα μεγίστης σημασίας για την ανθρωπότητα, γι’ αυτό και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με σοβαρότητα και προσοχή. Η αντίληψη αυτή, που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή ανθρωπολογική παράδοση ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, δίνει μικρότερη σχετικά προσοχή σε τομείς όπως η βιολογική ανθρωπολογία ή η προϊστορική αρχαιολογία. Αυτό που κυρίως μας απασχολεί είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι οργανώνουν την καθημερινή τους ζωή και το νόημα που αυτοί αποδίδουν στις πράξεις τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Αθήνα)
 Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)Σήμερα, το Τμήμα μας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.Υποστηρίζαμε, ότι το πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματός μας προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αθήνα)
 Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)Σήμερα, το Τμήμα μας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.Υποστηρίζαμε, ότι το πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματός μας προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Αθήνα)
 Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων προσφέρει ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο διαρθρώνεται από μια σειρά μαθημάτων κορμού καθώς και δύο κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει ο κάθε φοιτητής: (α) την Πολιτική Επιστήμη και (β) τις Διεθνείς Σχέσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύεται από πλήθος ακαδημαϊκών και άλλων δράσεων, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών του Τμήματος.Ανάμεσα στα άλλα το ΠΕΔΙΣ διαθέτει μια σημαντική πρωτοπορία στις σπουδές περιοχών (area studies) – Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ανατολική και Νότια Ασία – καθώς και σε ζητήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές, η οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών, οι δημόσιες πολιτικές, η δημόσια διοίκηση, η μετανάστευση, τα ζητήματα Φύλου και ισότητας κ.ά, προκρίνοντας, έτσι, ένα διεπιστημονικό και διεθνοποιημένο προφίλ αποφοίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα) – ΠΑΝΤΕΙΟ
 Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

 1. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως Δάσκαλοι και Καθηγητές, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 2. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 3. Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Δημόσιων Νοσοκομείων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε αντικείμενα  που αφορούν την κοινωνική έρευνα, την εκτίμηση αναγκών και τον κοινωνικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στην κοινωνία.
 4. Στον Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό Τομέα, ως Εκπαιδευτές και ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους.
 5. Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε αντικείμενα που συνδέονται με τη ανάλυση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
 6. Σε Προγράμματα κοινωνικής έρευνας, ως επιστημονικοί συνεργάτες/ ερευνητές στην οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (έρευνας εκτίμησης αναγκών, αποτίμησης συνεπειών, αξιολόγησης καθώς και έρευνα-δράση) με την αξιοποίηση ποσοτικών, ποιοτικών και μεικτών ερευνητικών σχεδιασμών.
 7.  Σε Δημόσια και Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα που συνδέονται με την κοινωνική έρευνα και ανάλυση καθώς επίσης και το σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων.
 8. Στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή εκπαίδευση, ως Κοινωνιολόγοι-Σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.
 9. Στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως Κοινωνιολόγοι της Εργασίας, ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε ζητήματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και στην έρευνα του κόσμου της εργασίας.
 10. Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως Σύμβουλοι, για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
 11. Στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Αναλυτές και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.
 12. Σε δημόσιους. ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως Σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε ζητήματα  κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εξαρτημένων ατόμων.
 13. Σε Σωματεία και Συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως Κοινωνικοί Διαπραγματευτές και Οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφής συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
 14. Στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς του που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και στα συνδικάτα και στα σωματεία των εργαζομένων.
 15. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του για έρευνα των πολιτισμικών αναγκών και δυνατοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτιστικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
 16. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με το περιβάλλον και τη προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας, για θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 17. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους εποπτευόμενους φορείς του που ασχολούνται με τα θέματα μετανάστευσης με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας των δικαιωμάτων.
 18. Στο Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς του  ως Κοινωνιολόγοι της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι και Στελέχη για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά φαινόμενα όπως η παραβατικότητα ανηλίκων
 19. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους εποπτευόμενους φορείς του και τα Σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Εμπειρογνώμονες, Ερευνητές, Αναλυτές και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους
 20. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Σύμβουλοι, Ερευνητές και Εμπειρογνώμονες σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο Σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους
 21. Στον Ιδιωτικό τομέα, ως Σύμβουλοι και Στελέχη Διοίκησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας-διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.
 22. Σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως σύμβουλοι για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
 23. Σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε Αναπτυξιακούς φορείς, σε Κέντρα προώθησης της απασχόλησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.
 24. Σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων.
 25. Στις Ανεξάρτητες Αρχές Ελέγχου των ΜΜΕ, Δικαιωμάτων του Πολίτη και στις αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους για τη κοινωνιολογική ανάλυση των δραστηριοτήτων τους και την προώθηση της κοινωνικής έρευνας στους σχετικούς τομείς.

Η επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνιολόγων επισφραγίζει τη διαδικασία της διαρκούς διαμορφωτικής αξιολόγησης για την πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ, καθώς  και την ανανέωση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος που προηγήθηκε κατά το ακαδ. έτος 2016-17.

 

Περισσότερες λεπτομέρεις στο ΦΕΚ που επισυνάπτεται.  pdficon

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Σχολιάστε

Top