Περιβαλλοντολόγος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 15•19

Είμαι Περιβαλλοντολόγος, Περιβαντολόγος ή Επιστήμων Περιβάλλοντος;

ΚΥΒΕ ΑΟι απόφοιτοι του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίζονται ως Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι σύμφωνα και με το ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1): «O πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία».

Σχολιάστε

Top