Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 05•18
Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Τεύχος ΑΣΕΠ 20/28.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 815

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης
ή Διεθνώνκαι Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ή Διοίκησης Τεχνολογιών
ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοί-
κησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων(Marketing)
ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης
β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου
είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών
ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
ήΟργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε
σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ή Πολιτικών Επιστημών
ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής *

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού **
Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μη-
χανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολο-
γιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ή ΜηχανικούΗ/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών **

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ **

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ή Διαχείρισης Πληροφοριών
ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας καιΠρόνοιας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-Διοίκησης Μονάδων Υγείαςκαι Πρόνοιας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων καιΕπικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών &Τουριστικών Μονάδων
ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
ή Τουριστικών Επιχειρήσεων
ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
ή Χρηματοοικονομικής
και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών-Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής *

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα,
ήΠτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

Σχολιάστε

Top