ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 16•17

MHXANIKOI

Ορισμός: Ο ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης.
Περιγραφή:Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης.

Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει σημεία πάνω στη γη, αποτυπώνει εκτάσεις και κατασκευάζει χάρτες.

Μελετά επίσης, συγκοινωνιακά, εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα, καθώς επίσης και ορισμένα είδη δομικών έργων. Τέλος, ασχολείται με την οριζόντια αναπαράσταση της εδαφικής έκτασης με όλα όσα υπάρχουν πάνω σ” αυτή (επιπεδομετρία) και με την αποτύπωση λόφων, βουνών και κάθε εδαφικής ανωμαλίας (χωροστάθμιση ή ορεογραφία).
Για τις μετρήσεις του χώρου χρησιμοποιεί διάφορα όργανα ακριβείας, όπως ταχύμετρο, χωροβάτη, θεοδόλιχο, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα από G.P.S. (σύστημα εντοπισμού θέσης στο χώρο από σύστημα δορυφόρων).
Συνεργάζεται άμεσα με τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό, για να μπορέσουν να προβούν στη μελέτη των τεχνικών τους έργων. Επίσης, συνεργάζεται με τον τεχνικό τοπογραφικών εφαρμογών, αλλά ο ίδιος έχει την τελική ευθύνη του έργου.
Η δουλειά του γενικά, προηγείται της οδοποιίας και των έργων υποδομής, της πολεοδομίας, της χάραξης οικοπέδων και αποτελεί προϋπόθεση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο πτυχιούχος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός για να ασκήσει το επάγγελμα μετά την αποφοίτησή του, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση:
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών.
Σπουδαιότητα: Το έργο του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα.
Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός χρειάζεται να έχει καλή όραση και γενικά καλή υγεία, υπομονή και αντοχή στην ορθοστασία, γιατί εργάζεται πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες.
Σημαντικά χαρακτηριστικά του επαγγελματία αυτού είναι η ικανότητα συγκέντρωσης, η ακρίβεια στις μετρήσεις, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, μορφών και σχημάτων, καθώς και η ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία.
Μέλλον: Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός μπορεί να εργαστεί στις ειδικές υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, στις τεχνικές υπηρεσίες νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων, στην τοπογραφική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σε τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες και κτηματικές επιχειρήσεις, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε τεχνικό γραφείο και ακόμη, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.
Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός όταν εργάζεται σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου, διορίζεται με το μεγαλύτερο εισαγωγικό βαθμό και έχει τη δυνατότητα να προαχθεί έως και τον υψηλότερο βαθμό της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας.
Περιβάλλον ενασχόλησης:
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός εργάζεται στην ύπαιθρο και αρκετά συχνά σε δύσβατες περιοχές. Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος του έργου, την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες. Η εργασία της λήψης των στοιχείων είναι πολλές φορές κοπιαστική και μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του συνολικού χρόνου μιας μελέτης. Για την εργασία αυτή ο Τοπογράφος χρειάζεται συνεργείο ατόμων εξειδικευμένων στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου, καθώς και στην επεξεργασία τους στο γραφείο.
Στον τελικό σχεδιασμό του τοπογραφικού έργου τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αποτυπώνονται σε κλίμακα. Η εργασία αυτή γίνεται στο γραφείο, είτε με τις γνωστές μέχρι σήμερα μεθόδους σχεδίασης στο σχεδιαστήριο, είτε με τη χρήση λογισμικού.
Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.
Γενικά σχόλια: Η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ακρίβεια στις μετρήσεις και στον έλεγχο των στοιχείων, αποτελούν προσόντα για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού.
ʼτομα με κλίση στη σχεδίαση, τη χαρτογράφηση και απεικόνιση χώρων, βρίσκουν αρκετά ενδιαφέρον το επάγγελμα του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού.

 

 

Ορισμός:
Ο μηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Περιγραφή:Ειδικότερα, ο μηχανικός περιβάλλοντος ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή.
Ο μηχανικός περιβάλλοντος για την εργασία του χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προϋποθέσεις άσκησης: Ο μηχανικός περιβάλλοντος εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το οποίο και του χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση: Τα τμήματα αυτά είναι αρκετά καινούργια και το αντικείμενο εργασίας των αποφοίτων δεν είναι ακόμη νομοθετημένο.
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος μηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να εκπαιδευτεί στα τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνείων.
Σπουδαιότητα: Ο μηχανικός περιβάλλοντος χρειάζεται να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το οικοσύστημα.Ακόμα, χρειάζεται να αντιλαμβάνεται συνθήκες, ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά, καθώς και να επινοεί τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων που συμβαίνουν σ” αυτό.
Απαιτείται επίσης υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης χώρου. Απαραίτητη ακόμα, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του μηχανικού περιβάλλοντος, καθώς και οι ξένες γλώσσες.
Μέλλον: Οι προοπτικές του επαγγέλματος φαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες, αφού η μελέτη διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος επιβάλλεται πλέον σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές ή επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας όπου εργάζεται.
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία, γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ) της ΣΕΛΕΤΕ.
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο μηχανικός περιβάλλοντος μπορεί να εργάζεται ατομικά, αλλά και συλλογικά. Η εργασία του είναι πνευματική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες.Εργάζεται, ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκριμένου φορέα απασχόλησης, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης μελετών.

Μπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, εντός γραφείου και με αρκετά καλές συνθήκες, αλλά και σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, οπότε είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες.
Το επάγγελμα αυτό πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις μέσα και έξω από τη χώρα, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, για ερευνητικές μελέτες, ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Δεν υπάρχει ακόμη συλλογικός φορέας επαγγελματιών.
Γενικά σχόλια: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και ικανότητα επινόησης τρόπων για την σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του περιβάλλοντος προς όφελος του ανθρώπου.

Ο μηχανικός χωροταξίας

Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την αστική ή και περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιγραφή: Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης εκπονεί χωροταξικές, πολεοδομικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Αντικείμενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση επιχειρήσεων, παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών. Ακόμη, ασχολείται με το χρονικό και τεχνικοοικονομικό προγραμματισμό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. Τέλος, εκπονεί κάθε είδους κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμόζει μεθόδους τηλεπισκόπησης.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όργανα, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας .
Προϋποθέσεις άσκησης:
Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση:
Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εκπαιδεύεται στο πανεπιστημιακό τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Μετά από εξετάσεις στο ΤΕΕ αποκτά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σπουδαιότητα: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι χρήσιμο να διαθέτει κριτική και σύνθετη σκέψη, ευαισθησία στο προβλήματα του περιβάλλοντος, επινοητικότητα και δυναμισμό για την επίλυση χωροταξικών προβλημάτων.
Για το επάγγελμα απαιτείται υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα, καθώς και ικανότητα αντίληψης χώρου. Χρήσιμη ακόμη είναι η επικοινωνιακή δεξιότητα για τη συνεργασία του μηχανικού με τους πελάτες του.
Απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς του μηχανικού χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
Μέλλον: Η μελέτη της διαχείρισης φυσικών πόρων και οι χωροταξικές και αναπτυξιακές μελέτες επιβάλλονται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι΄ αυτό το λόγο οι προοπτικές απασχόλησης για το Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εμφανίζονται θετικές. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικά πλεονεκτήματα ή επιδόματα, ανάλογα με την οργάνωση της εταιρείας όπου εργάζεται.
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Μπορεί ακόμη να εργαστεί σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, σε κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και μαζικά μέσα ενημέρωσης.
Επαγγελματικές συνθήκες: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά. Η εργασία του είναι επιστημονική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες.
Μπορεί να εργαστεί σε εσωτερικό χώρο, εντός γραφείου, αλλά και σε εξωτερικό χώρο όταν πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να μελετήσει το χώρο.
Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης εγγράφεται στο Σύλλογο Πολεοδόμων Χωροτακτών.
Γενικά σχόλια: Η δυναμική προσωπικότητα, η αγάπη και η ευαισθησία για το περιβάλλον τη φύση και τον άνθρωπο, η ικανότητα εξεύρεσης τρόπων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας, είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Επάγγελμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μηχανολόγος μηχανικός δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

 

την ενέργεια,

 

τις κατασκευές,

 

την παραγωγή (βιομηχανίες, εργοστάσια)

 

 και τον μηχανολογικό σχεδιασμό. Αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη γενική επίβλεψη όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι το τελικό στάδιο της παράδοσης, σε οικοδομές και βιομηχανίες.

 

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) του δίνει το δικαίωμα υπογραφής των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών για βιομηχανικά, ενεργειακά και υδραυλικά έργα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μηχανολόγος μηχανικός εργάζεται σε βιομηχανικούς χώρους, όπου οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ευχάριστες, γιατί έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες, δυσάρεστες οσμές και επιπλέον το ωράριό του δεν είναι σταθερό. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας αλλά και πάλι το ωράριό του είναι εξαντλητικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα οργάνωσης και διάθεση για συνεργασία, έτσι ώστε να διευθύνει και να επιβλέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εφαρμογή των μελετών. Η καλή σωματική υγεία και η αντοχή είναι απαραίτητα προσόντα για την αντιμετώπιση των αντίξοων εργασιακών συνθηκών, που πιθανόν να συναντήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και τεχνικού σχεδίου.

Σπουδές:
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα (Επιπέδου 5+), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας και οδηγούν σε ενιαίο δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού.

 

Παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα, στους τομείς: “ Ενεργειακό”, “Κατασκευαστικό” και “Βιομηχανικής Διοίκησης”.

 

Ακόμη, σπουδές μπορούν να γίνουν και στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Επίσης, σπουδές παρέχονται και στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικήςτου Πανεπιστημίου της Κύπρου, με κριτήριο το γενικό βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικών εξετάσεων σε ποσοστό μέχρι 10% αποφοίτων σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

 

METAΠTYXIAKA
Ο πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, µετά το πέρας των σπουδών του, µπορεί να συνεχίσει για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε στα ΑΕΙ της Ελλάδας είτε σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, θεωρούν ότι το πτυχίο που χορηγούν κατά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πενταετούς φοίτησης συµπεριλαµβανοµένης και διπλωµατικής εργασίας, ισοδυναµεί µε M.Sc. (Master). Γι αυτό το λόγο, τα περισσότερα Πολυτεχνικά τµήµατα έχουν οργανώσει µεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες οδηγούν απευθείας στην απόκτηση ∆ιδακτορικού διπλώµατος.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις, Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Συστήματα Αυτοματισμού, Υπολογιστική Μηχανική, Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές.

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ λειτουργεί τοΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ειδίκευση στη “Διοίκηση ΠαραγωγικώνΣυστημάτων”, αλλά και τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη “Μουσειολογία”, στη “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων”, στις “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”.

 

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις: (Α1) Ενεργειακά Συστήματα,

 

Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, (Α2)

 

Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, και (Α3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση.

 

Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, μετά από επιλογή, με βασικό κριτήριο για την επιλογή του την προηγούμενη επίδοση, κατά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το επάγγελµα των Μηχανολόγων Μηχανικών καθορίζεται και κατοχυρώνεται με τον Νόµο 6422/34 της 26/28.11.1934: «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού.

 

Ο νόµος αυτός καθορίζει ότι: α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται µόνον εις τους κεκτηµένους ∆ίπλωµα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, β. Η χρήση του τίτλου «∆ιπλωµατούχος Μηχανικός» και η άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού από άτοµα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόµων απαγορεύεται και «τιµωρείται επί εγκλήσει εις βαθµόν πληµµελήµατος δια φυλακίσεως». Επίσης, προβλέπονται από: Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α) «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84″, Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου», Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε ελτέλεση του Νόμου 6422/1934,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου».
Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ 149Α 9/5/1936.

 

 Ύστερα από τετράχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο μελετητή για μεγάλες μηχανολογικές – ηλεκτρολογικές μελέτες ή έπειτα από τρίχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο του εργολήπτη προκειμένου να ασχοληθούν με εργολαβίες.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 302/1985 (Α΄ 113), και εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου με το άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 165/2001 (Α΄ 148), μετονομάσθηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. Όπου στο νόμο προβλέπεται κατοχή πτυχίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, νοείται εφεξής και το πτυχίο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της ίδιας Σχολής.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά υπουργεία, σε οργανισμούς, σε δημοτικές υπηρεσίες, ως υπάλληλος σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού,

 

ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας μελέτες και επιβλέποντας την ολοκλήρωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Σήμερα, οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται πολύ θετικές.

Ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται το τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρίας ή του οργανισμού που εργάζεται.
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών τοποθετεί τις γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου στο κτίριο, εγκαθιστά και συντηρεί το πρόγραμμα διαχείρισης του τηλεφωνικού δικτύου, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρίας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και τέλος, επισκευάζει τις βλάβες που παρουσιάζονται στο τηλεφωνικό δίκτυο. Σήμερα, η λειτουργία των τηλεφωνικών δικτύων περιλαμβάνει σύνθετες κι εξελιγμένες εφαρμογές, καθώς εκτός από τη μεταγωγή της φωνής μέσα από αυτά γίνεται και μεταγωγή δεδομένων για φαξ και υπολογιστές.
Ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί στην εργασία του ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, καθώς και εργαλεία και ειδικά όργανα για εγκαταστάσεις.
Προϋποθέσεις άσκησης:
Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση:
Εκπαίδευση: Ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών μπορεί να σπουδάσει σε Τμήμα Ηλεκτρονικών των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχετικές γνώσεις βοηθού μηχανικού μπορούν να αποκτηθούν και με σπουδές σε Ι.Ε.Κ.
Σπουδαιότητα: Η οργανωτικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, η πρακτικότητα και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον επαγγελματία μηχανικό τηλεπικοινωνιών.

Για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα χρειάζεται επίσης ικανότητα αντίληψης του χώρου και επιδεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων.

Ακόμα, η εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη σύγχρονη τεχνολογία, θεωρούνται απαραίτητα προσόντα του επαγγελματία.

Μέλλον: Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τελευταία, φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για τους υπάρχοντες επαγγελματίες, ενώ με την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργούνται νέες ανάγκες.
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό διαθέτει μεγάλο τηλεφωνικό δίκτυο, ως στελέχη σε δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ή ακόμα μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Επαγγελματικές συνθήκες:

Η εργασία του είναι πολύπλοκη και λεπτή. Είναι κυρίως χειρωνακτική κατά την εγκατάσταση των γραμμών του δικτύου και χαρακτηρίζεται από ένταση και κούραση.

Είναι εργασία ημερήσια και ασκείται ατομικά, αλλά και ομαδικά. Εκτελείται κυρίως σε κλειστό χώρο, εκτός αν πρόκειται να γίνει εγκατάσταση κεραιών ή τηλεφωνικών γραμμών σε εξωτερικό χώρο.

Η πολυπλοκότητα της εργασίας ενδέχεται να επιμηκύνει ορισμένες φορές το καθιερωμένο ωράριο εργασίας.

Επαγγελματικές οργανώσεις:
Γενικά σχόλια: Ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών εργάζεται μεθοδικά για να τοποθετήσει ή να επισκευάσει πολύπλοκα δίκτυα που εξυπηρετούν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μιας εταιρίας.
Ο μηχανικός τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργάζεται αρκετές ώρες μέσα στους χώρους των πελατών του για την εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνιών, γι” αυτό χρειάζεται να είναι διακριτικός, ευγενικός, να κατανοεί τα ιδιαίτερα προβλήματα ή ανάγκες των πελατών του και να είναι συνεργάσιμος.

 

Πηγές Πληροφόρησης:
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ): Πολυτεχνειούπολη, 157 80 Ζωγράφου, τηλ.: +30 210 7723538, fax: +30 210 7723541, e-mail: reg_mech@mail.ntua.gr , web site: http://www.mech.ntua.gr/gr
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 996022, +30 2310 996032, +30 2310 996020, fax: +30 2310 996071, e-mail: info@meng.auth.gr, web site: http://www.meng.auth
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, τηλ.: +30 2421074010, fax: +30 2421074050 (Γραμματεία), e-mail: g-mie@mie.uth.gr (Γραμματεία), web site: http://www.mie.uth.gr/index.asp
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100 Κοζάνη, τηλ.: +30 24610 56600, fax.: +30 24610 56601, e-mail: enman@uowm.gr, web site: http://www.enman.uowm.gr/
• Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής, Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy
• Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15780 Αθήνα, τηλ.: +30 210 7723283, fax: +30 210 7723155, web site: http://epixeirein.central.ntua.gr/index.php
• Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ. (Κεντρικό): Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 995314-5, +30 23107340, fax: +30 2310 995312, e-mail: gd@cso.auth.gr, web site: http://www.cso.auth.gr/
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πεδίον Άρεως – Λεωφόρος Αθηνών, 383 34 Βόλος, τηλ: +30 24210 74141, +30 24210 74127, +30 24210 74157, fax: +30 24210 74142, email: career@uth.gr, web site: http://www.career.uth.gr/epikoinonia.html
• Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Πρυτανεία, Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ.: +30 24610 56250, e-mail: career-koz@uowm.gr, web site: http://www.uowm.gr/career/contact.php
• ΥΠΕΠΘ: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: +30 210 3442000 (κέντρο), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Αθήνας (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα, τηλ. κέντρο: +30 210 5281000, Διεύθυνση Ενημέρωσης fax: +30 210 5239525, Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαικών Τίτλων +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρηρης Θεσσαλονίκης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr
• Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), Πανεπιστημίου 67 (5ος όροφος), 105 64 Αθήνα, τηλ: +30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (Περιφερειακά τμήματα: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Κρήτης, Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομού Ευβοίας, Νομού Κυκλάδων)
• Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜΗ): Αριστονίκου 18 & Γoργίου, 11636, Αθήνα, τηλ.: +30 210 9212741, fax: +30 210 9217928, e-mail: gavrili@psdmh.gr, web site: http://www.psdmh.gr/
• Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ): Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα, τηλ.: +30 210 3614978 (6 γραμμές), fax : +30 210 3641402, email: info@pedmede.gr, web site: www.pedmede.gr

 

http://epagelmata.oaed.gr/show.php

 
ΣΧΟΛΕΣ 2ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ -ΑΕΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΕΣ 2ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΠ 19-5-2017
 

 

 

 

Σχολιάστε

Top