Σύγχρονα Ναυτικά Επαγγέλματα

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 16•21

imageedit_14_4606551572Σύγχρονα Ναυτικά Επαγγέλματα

Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης (Σύμφωνα με τη χορηγούμενη από το Δ.ΕΚ.Ν. Α’ σχετική βεβαίωση, οι Α.Ε.Ν. ανήκουν στην Τρίτη βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και ταυτόχρονα Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.

Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε Β’ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α’ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.Σήμερα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 24 μήνες (από 36 που ήταν πριν).

Σχολιάστε

Top