Νεα πανεπιστημιακά τμήματα, συνεργειες και πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση»

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 09•19

Αναλυτικά τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τα νέα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα:

ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.05.2019 Σελίδες 164 (1933 – 2096)
ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.Ιδρύονται οι εξής Σχολές:α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη.

β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά.

γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα.

δ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρ-ξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικη-τική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουρ-γεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174).4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Άρθρο 14

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.

β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτε-χνική Σχολή.

γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικο-νομικών Επιστημών.

δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών

.ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών

η) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών

.ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-στημών.

ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

.ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.ιστ) Μάρκετινγκ, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών

.ιζ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

κα) Παραγωγής Οπτικοακουστικών μέσων με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

κβ) Κινηματογράφου με έδρα τη Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη σχολή Καλών Τεχνών.

2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτε-χνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μη-χανικών

και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομά-ζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-κών Υπολογιστών.

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος μετά τη μετονομασία. Στην περί-πτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση, που δεν ανα-καλείται, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύ-ματος και του Τμήματος

Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

 • Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες.ββ) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες.γγ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη.δδ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα.εε) Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.στστ) Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.ζζ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλαηη) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:αα) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  γγ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  δδ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα.

  γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

  αα) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  ββ) Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  γγ) Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  δδ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  εε) Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.

   δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτεί-ται από τα Τμήματα:αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.

  ββ) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες.

  γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.

  δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τη-λεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες.εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλο-νίκη.

  στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συ-στημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

  ε) Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες.

  ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς.

  στ) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

  αα) Φυσικής, με έδρα την Καβάλα.

  ββ) Χημείας, με έδρα την Καβάλα.

  γγ) Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα.

  δδ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα

  ζ) Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:αα) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα.

  ββ) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα.

  γγ) Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

  δδ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

  4. Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, Μουσειολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συ-γκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πά-ντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποκτά τέσσερις νέες Σχολές, μεταξύ των οποίων μία Γεωπονική Σχολή και τη Σχολή Νομικών Επιστημών, στην οποία εντάσσεται το νεοϊδρυόμενο τέταρτο Τμήμα Νομικής στην Ελλάδα.

 

 • Συνολικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται δεκαπέντε νέα Τμήματα και Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, μεταξύ των ινστιτούτων του οποίου είναι και το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών, στο οποίο θα ενσωματωθεί το κέντρο δοτών μυελού των οστών.
 • Ίδρυση Σχολών
  1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται οι εξής Σχολές:
  2. α) Νομικών Επιστημών,
  3. β) Γεωπονικών Επιστημών,
  4. γ) Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και
  5. δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  6. Άρθρο 36
  7. Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων
  8. 1. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύονται τα εξής Τμή-ματα
  9. α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών Επιστημών,
  10. β) Νοσηλευτικής με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
  11. ,γ) Φυσικοθεραπείας με έδρα το Αίγιο, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,

  δ) Λογοθεραπείας με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας,ε) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επι-στημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

 • στ) Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιερ-γειών, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • ζ) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανι-κής, με έδρα το Μεσολόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • θ) Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, το οποίο εντάσ-σεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • ι) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσο-λόγγι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επι-στημών
 • ια) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
 • ιβ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • ιγ) Διοίκησης Τουρισμού, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοί-κησης Επιχειρήσεων
 • ιδ) Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοι-νωνικών Επιστημών
 • ,ιε) Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενδυναμώνεται σημαντικά με την ένταξη σε αυτό τόσο του ΤΕΙ Πελοποννήσου όσο και μέρους του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 

 • Με τη σημαντική ενίσχυσή του σε ανθρώπινο δυναμικό ιδρύονται σε αυτό δεκαέξι νέα Τμήματα, εκ των οποίων τα δεκατρία θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020).

 

Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ίδρυση Σχολών1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι εξής Σχολές

:α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο.

β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο.δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο

.ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο.

στ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

Άρθρο 25

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Νοσηλευτικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

β) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

στ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επι-στημών Διοίκησης και Οικονομίας.

ζ) Γεωπονίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσε-ται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.

θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.

ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-γιστών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.

ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.

ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών

.ιγ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.

ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών.

ιε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών.

ιστ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ μού

.ιζ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

 

 

Συνέργεια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς:

• Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

• Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

• Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

• Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Λάρισα το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

• Νοσηλευτικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

• Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

• Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας

• Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας:

 • Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
 • Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
 • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
 • Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας
 • Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας
 • Φυσικής με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Μαθηματικών με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών
 • Γενικό, με έδρα τη Λάρισα
 • Γενικό, με έδρα τη Λαμία

Ψυχολογίας, με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών:

 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

• Διεθνών Αθλητικών Σπουδών στα Τρίκαλα

Συνέργεια Ε.Κ.Π.Α με ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

• Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

• Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

• Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών

• Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

• Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

• Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

• Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

• Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας,

• Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

• Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού,

με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσ-

σεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και

Συνέργεια Γεωπονικού Πανεπιστημίου με ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

• Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών

• Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών

• Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Γενικό, με έδρα την Αθήνα

• Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων

• Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

• Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

• Τμήμα Φιλοσοφίας

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίς να αποτελεί διακριτό Τομέα.

Στο Ε.Κ.Π.Α ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα, όλα με έδρα την Αθήνα:

• Επιστήμης Δεδομένων και Έξυπνων Τεχνολογιών

• Βιοεπιστημών

• Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενεργειακών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής

• Φωτονικής, Υλικών και Νανοτεχνολογίας

• Αναπτυξιακών και Επιχειρηματικών Ερευνών

• Κοινωνικών Ερευνών και Διεθνών Θεσμών Διακυβέρνησης

• Επικοινωνίας, Ψηφιακών Μέσων και Κοινωνικών Δικτύων

• Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας

• Αγροδιατροφής και Φυσικών Προϊόντων

• Μελέτης της Ανθρώπινης Κίνησης:

 • Σύγχρονων Ζητημάτων Δικαίου

 • Γλωσσών και Γλωσσικής Πολυμορφίας, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας

 • Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, Ιστορίας, Πολιτισμού και Τεχνών

 • Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • Έρευνας και Εφαρμογών στην Ψυχολογία

 • Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 • Φιλοσοφικών Ερευνών.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Βόλο.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

• Ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα τον Βόλο

• Ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα τον Βόλο,

• Αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την Λάρισα,

• Γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την Καρδίτσα,

• Κινησιολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα,

• Ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την Λαμία,

• Διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την Λάρισα,

• αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την Λαμία,

• Διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα τον Βόλο,

• Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την Λάρισα:

 • Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), με έδρα την Άμφισσα.

Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.)

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημιουργείται το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια την Λάρισα. Στο ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ., σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο Ε.Κ.Π.Α. δημιουργείται Τεχνόπολη – Σύμπλεγμα Τεχνολογίας, Τέχνης και Πολιτισμού (Τεχνόπολη Ευρίπου) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δομών

Στην Τεχνόπολη πραγματοποιούνται ερευνητικές δράσεις και μπορεί να εγκαθίστανται με απόφαση της Συγκλήτου εργαστήρια και δομές του Ε.Κ.Π.Α. με καινοτόμο ερευνητική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ:https://actions.minedu.gov.gr/news/80-37-nea-panepistimiaka-tmimata

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Νέα Γ’ Λυκείου

Με τις διατάξεις για την αναμόρφωση της νέας Γ’ Λυκείου, με τέσσερα 6ωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα (+ Θρησκευτικά για 1 ώρα, Γυμναστική για 2 ώρες και Μάθημα Επιλογής για 2 ώρες), δίνουμε εκπαιδευτική ουσία και νόημα στην ακυρωμένη σήμερα Γ’ Λυκείου.

Ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει την άνεση χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους να εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος προετοιμάζοντας τον μαθητή – υποψήφιο για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούμε να σπάσουμε τη νοοτροπία δεκαετιών για την αναγκαιότητα του φροντιστηρίου και της παραπαιδείας. Είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της αυτοτέλειας του δημόσιου Λυκείου.

Η νέα Γ’ Λυκείου αποκτά έναν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα καθώς οι εγκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στη Β’ Λυκείου χωρίς συρρίκνωση των γνωστικών αντικειμένων αφού παράλληλα θα αναμορφωθούν και τα Προγράμματα Σπουδών.

Για όσους μιλούν για εντατικοποίηση των εξετάσεων στην Γ’ Λυκείου, ένα μόνο στοιχείο είναι αρκετό για να καταρρίψει το ψεύδος: σήμερα οι μαθητές της Γ’ Λυκείου εξετάζονται σε 4 μαθήματα. Με το νέο σύστημα πάλι θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα προκειμένου να πάρουν το απολυτήριό τους και αυτά τα 4 μαθήματα είναι τα ίδια στα οποία θα εξεταστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Απολυτήριο Λυκείου και διασφάλιση του αδιάβλητου των ενδοσχολικών εξετάσεων

Ο στόχος ενός ισχυρού Απολυτηρίου Λυκείου, επιτυγχάνεται καθώς οι ενδοσχολικές – απολυτήριες εξετάσεις για την απόκτησή του θα γίνονται με αδιάβλητο και παιδαγωγικά ορθό τρόπο.

Οι απολυτήριες εξετάσεις θα είναι αδιάβλητες, πολύ περισσότερο από ότι είναι σήμερα. Και αυτό διότι:

-     Τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, θα χωριστούν σε ομάδες ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-     Πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, θα επιλέγονται με κλήρωση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέντε καθηγητές της ομάδας σχολείων που δίδαξαν το μάθημα.

-     Η ομάδα καθηγητών θα προετοιμάζει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες του ΙΕΠ.

-     Το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος και θα είναι κοινά ανά ομάδα σχολείων.

-     Τα θέματα θα στέλνονται στους μαθητές των σχολείων μέσω ηλεκτρονικής κωδικοποιημένης μετάδοσης, με προδιαγραφές που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

-     Η εξέταση παραμένει δίωρη.

-     Επιτηρητές θα είναι καθηγητές από διαφορετικά σχολεία αλλά και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος.

-     Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο.

-     Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

 

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καθιερώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο με το Απολυτήριο.

Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης σε βάθος χρόνου και με σταδιακή ετήσια αύξηση της βαρύτητας του βαθμού του Απολυτηρίου.

Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής δεν θα προσμετρηθεί ο βαθμός του Απολυτηρίου για την πρόσβαση, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία προσαρμογή στο νέο σύστημα. Τη δεύτερη χρονιά ο βαθμός του Απολυτηρίου θα συμμετέχει κατά 10% στον τελικό βαθμό πρόσβασης, ποσοστό το οποίο θα αυξάνει κάθε χρόνο.

Ως προς την ελεύθερη πρόσβαση, οι μαθητές θα δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σε 10 τμήματα, αφού σύμφωνα με στατιστικά μοντέλα ο αριθμός αυτός (10 τμήματα) είναι ικανός να οδηγήσει σημαντικό αριθμό υποψηφίων σε σχολές της προτίμησής τους μόνο με τον βαθμό του Απολυτηρίου.

Για τους υπόλοιπους υποψηφίους η εισαγωγή θα γίνεται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε 4 εξεταζόμενα μαθήματα.

                       Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αυξάνεται το ποσοστό θέσεων σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων που θα διατίθενται στους αποφοίτους ΕΠΑΛ από 5% σε 10% μέσα από τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις. Παραμένει το 5% των θέσεων σε σχολές και τμήματα: πολυτεχνικές, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές, φυσικής, βιολογίας και γεωλογίας. Διατηρείται το 20% σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ. Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση σε στρατιωτικές σχολές με ποσοστό θέσεων που θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Παραμένει επίσης το 1% επιπλέον θέσεων για τα εσπερινά ΕΠΑΛ που διευρύνεται με όλες τις πανεπιστημιακές σχολές. Επίσης παραμένει το δικαίωμα επιλογής των αποφοίτων τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις με τα ημερήσια ΕΠΑΛ για περισσότερες επιλογές. Η πρόσβαση γίνεται σε σχολές και τμήματα που είναι συναφή ή αντίστοιχα με τους τομείς των ΕΠΑΛ.

08-04-19 Το Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»new-8_e0

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου σε μορφή pdf

 

Το σχέδιο Νόμου κατά μέρη σε μορφή pdf

 

Μέρος Α΄- Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέρος Β΄- Ε.Σ.Δ.Υ., διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας

Μέρος Γ΄- Πειραματικά σχολεία

Μέρος Δ΄- Π.Δ. 38/2010

Μέρος Ε΄- Διατάξεις για το Λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μέρος ΣΤ΄- Γενικά Αρχεία του Κράτους

Μέρος Ζ΄- Ιδιωτική Εκπαίδευση

Μέρος Η΄- Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχολιάστε

Top