Επαγγελματικός προσανατολισμός, σταδιοδρομία, συμβουλευτική ψυχολογία, νομοθεσία

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.

Vocational orientation, guidance, educational psychology

art029

 

Το περιοδικό αυτό είναι αφιερωμένο στους μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και επιθυμούν να χαράξουν τη σταδιοδρομία τους.

Είναι ακόμη αφιερωμένο στους γονείς που θέλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των  παιδιών τους και στους εκπαιδευτικούς που ενισχύουν την προσπάθεια τους.

Προωθεί τις νέες τεχνολογίες και το διαδραστικό τρόπο στην εκπαίδευση και ειδικά στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.
5
«Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς χρειάζεται να προετοιμαστείς για τη μετάβασή σου από την υποχρεωτική εκπαίδευση σε έναν ευρύτερο χώρο, που θα φέρει τη σφραγίδα των προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σου προτιμήσεων και επιλογών.

Παράλληλα, βρίσκεσαι σε μια σημαντική καμπή της βιολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής σου εξέλιξης, σε ένα σημαντικό σημείο της μετάβασής σου από τον κόσμο του παιδιού στον κόσμο του ενήλικα.

H πορεία της προσωπικής σου εξέλιξης συνδυάζει με δυναμικό τρόπο όλους τους παραπάνω τομείς και παράγοντες.

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, να βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη μελλοντική σου εκπαίδευση και την ευρύτερη προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη.
Ο μαθητής, όπως κάθε άλλος άνθρωπος εξάλλου, παρά τις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, είναι ελεύθερος να χαράξει το μέλλον του, να πετύχει πράγματα που είναι γι΄ αυτόν πολύ σημαντικά και τον φέρνουν πιο κοντά στην αυτοπραγμάτωσή του.
Ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού, προκειμένου να ενισχύσει αυτήν την προσωπική σου προσπάθεια, θέτει ως αποστολή του να σε βοηθήσει στην εξελικτική αυτή πορεία προς την πραγματοποίηση ενός προσεκτικού και έγκαιρου προσωπικού σχεδιασμού ζωής .

Βασικοί  πυλώνες ενός προγράμματος συμβουλευτικής και προσανατολισμού είναι: η ενδυνάμωση του μαθητή στη διαδικασία αυτογνωσίας, ενίσχυση της μετάβασης, ευαισθητοποίηση στην κριτική επεξεργασία των πηροφοριών και ορθολογιστική λήψη απόφασης.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι:

  1. Δεν είναι ψιλοκουβεντούλα για να περάσει η ώρα
  2. Δεν είναι κουτσομπολιό
  3. Δεν είναι μουρμούρα- επίπληξη
  4. Δεν είναι παραπληροφόρηση
  5. Δεν είναι σκέτη πληροφόρηση
  6. Δεν είναι απλώς τεστ
  7. Δεν είναι μονόλογος
  8. Δεν είναι διάλογος όπου ο σύμβουλος- αυθεντία έχει την πρωτοκαθεδρία
  9. Δεν είναι «διάλογος όπου ο συμβουλευόμενος παθητικά ακούει
  10. Δεν είναι η συμβατική  διδασκαλία στην τάξη.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός συνδέεται με τις ανάγκες της χώρας και ειδικά σε περίοδο κρίσης έχει κομβική σημασία.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο του μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ,  του Υπουργείου Παιδείας και άλλων φορέων και διαθέτει τη σχετική εξειδίκευση  σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικών. Βοηθά το συμβουλευόμενο να καταστρώσει ατομικό σχέδιο δράσης αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με βάση τη διαγνωστική του εκτίμηση.

Η διασύνδεση του με το πεδίο της ειδικής αγωγής είναι αναγκαία, αλλά την υπερβαίνει καθώς η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού έχει στόχο το μελλοντικό εαυτό του συμβουλευομένου, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του έτσι ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για τον ίδιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕ02, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,

Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,

Ειδίκευση Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Περισότερες πληροφορίες: ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΠ
ΣΕΠ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ακούστε την ηχογράφηση:ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
SYNENETEYJH

 

ΤΕΥΧΗ:

Μπορείς να υποβάλλεις τις απορίες σου ως μαθητής/τρια επικοινωνώντας με την κ. Μπιλανάκη ΕΔΩ

NOMOΘΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3864

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 09 – Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εξήντα επτά (1.067) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατό εξήντα έξι (166) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ενενήντα τρεις (93) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
ββ) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): σαράντα επτά (47) θέσεις,
δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τρεις (33) θέσεις,
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις και
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι έξι (26) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα πέντε (45) θέσεις.
2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.

Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3. Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Κατάλογος των ΚΕΣΥ ανά περιφέρεια …

ΝΟΜΟΣ

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

nomos_454718_feka102

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

03-12-18 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ

14-12-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) – Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

stigmiotypo_2018-12-21_16.58.12ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΕΣΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 2018

Ποιοι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Ποιοι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των…

Νέο ΠΔ 79/2017 για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

νέο_ΠΔ

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας

ΑΝΑΚΟΙΝ ΟΡΘΟ Προγραμματισμός ΕΕΓ_ΕΕΛ_ΕΠΑΓ_ΕΠΑΛ 29 6 2017.(1)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΔΣ και ΕΔ.Ν,  ωράριο λειτουργίας, προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2017/18

ΦΕΚ 2103 Β 2017 Ενιαία Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια και ΩΠ ΕΙΔ ΝΗΠ ΔΗΜ

Διευκρινίσεις ΥΑ Ωρολόγιων ΣΜΕΑΕ_ΠΕ final.

Προγραμματισμός ΣΜΕΑΕ_ΠΕ.(1)

NOMOΣ ΥΠ_ ΑΡΙΘΜ. 4452 μείωση αριθμού μαθητών άρθρο 11

nomos_4415_2016, άρθρο 48 διορισμοί ΕΑΕ, φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ Β/θμιας

βαθμός προαγωγής στο Γυμνάσιο μαθητών/ιών με ΕΕΑ

2010_28722_Γ2_ΕΞΕΤΑΣΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_ΜΕ_ΕΕΑ

Εγκύκλιος για τα ατομικά στοιχεία μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Γ6/15894/14-2-2006 «Φάκελοι ατομικών στοιχείων»,

18.fakeloi-atomikon-stoiheion

Πανελλαδικές 2017

egkyklios_exetasis_fa_gel_20172

egkyklios_ypopsifion_me_anapiria_kai_eidikes_ekpaideytikes_anagkes_epal_2017_me_ada

Αξιολόγηση μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ

28-02-19 Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και τη διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έγγραφο σε μορφή pdf

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥΠ

Η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

Η Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
ΦΕΚ 2316-2012
e nomothesia

97440/Γ7/30-8-2011 Παράταση υπευθύνων ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ118361/Γ7/23-09-2010 Κάλυψη των κενών θέσεων Υπευθύνων ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ105298/Γ2/27-08-2010 Αναστολή της Λειτουργίας των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)61076/Γ2/28-05-2010 Αποστολή στοιχείων σχετικά με τη στελέχωση των γραφείων ΓΡΑ.ΣΥ (μείωση στελεχών ΓΡΑ.ΣΥ162622/Γ7/31-12-2009 Προσόντα στελεχών ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ για τη χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

 Αποκλειστική Χρήση Δομών ΣΕΠ (ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ)
Αποκλειστική Χρήση ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ
 Διάρκεια Θητείας Μονίμων Στελεχών ΓραΣΥ
 Προκήρυξη Θέσεων ΚΕΣΥΠ -ΓραΣΕΠ
 Παράταση θητείας στελεχών ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ έως 23.12
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΓραΣΥ
Έγκριση Μετακίνησης Επιμόρφωσης
  Πρόσκληση Κάλυψης Κενών Θέσεων ΓραΣΕΠ εως 28/11
Παράταση Θητείας Στελεχών ΓραΣΥ
Υπηρεσιακό Καθεστώς Υπευθύνων νέων ΓραΣΕΠ
  Χρήση Δικτύου Νέστωρ
  Παράταση Θητείας Στελεχών ΣΕΠ
Προσκληση για Επιμορφωση ΣΕΠ 520 Ωρων
Πρόσκληση στελέχωσης νέων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ
Τροποπ ΥΑ Γ7 140178_2003 Ιδρυση 370 ΓραΣΕΠ & 11 ΚΕΣΥΠ
Παράταση Θητείας Στελεχών ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή νέων ΓραΣΕΠ
Παράταση Θητείας Yπευθύνων ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ
  Τροποποίηση Γ2_123160_2.11.2004 Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ & ΓραΣΕΠ
  Υποδομή – χώροι και λειτουργία ΚΕΣΥΠ
Υποδομή – χώροι και λειτουργία ΓΡΑΣΕΠ
Διευκρινήσεις για Επιδομα Θέσης Υπευθύνων ΓραΣΕΠ
Μισθολογικές Ρυθμίσεις ΔΥ
Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ & ΓραΣΕΠ
Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων
 Πρόσκληση Κάλυψης Θέσεων Ειδ. Πληρόφορησης ΚΕΣΥΠ
  Πρόσκληση Στελέχωσης ΓραΣΕΠ
  Διευκρινίσεις στις ΥΑ 64705_Γ7_02-07-2003 και 91042_Γ7_01-09-2003
Τροποποίηση ΥΑ 64705 Γ7 02_07_2003
030702 064705 Γ7 Καθορισμός Εδρών ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
030307 024330 Γ7 Καταγραφή διαθέσιμων χώρων νέων ΓραΣΕΠ
031002 107631 Γ7 Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.pdf
020208 002986 Ν Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης
011022 005618 Γ2 Πρόσκληση κάλυψης θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ
011001 005089 Γ2 Απασχόληση Στελεχών ΚΕΣΥΠ
010821 004401 Γ2 Σύνδεση ΓραΣΕΠ με το Διασχολικό Δίκτυο
010420 002834 Γ2 Χρήση Υλικοτεχνικής Υποδομής ΚΕΣΥΠ
010209 000614 Γ2 Νομικός χαρακτήρας ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
010206 000542 Γ2 Υπηρεσιακό καθεστώς στελεχών ΣΕΠ
010112 000173 Γ2 Συνεργασία με Υπηρεσίες Ιδιωτικού τομέα σε θέματα ΣΕΠ
000908 003141 Γ2 Τοποθέτηση-Αρμοδιότητες Ειδικών Πληροφόρησης
000726 002571 Γ2 Τοποθέτηση – Αρμοδιότητες Συμβούλων ΓραΣΕΠ
000623 002390 Γ2 Χρήση Υλικοτεχνικής Υποδομής ΚΕΣΥΠ-ΓραΣΕΠ
000323 001294 Γ2 Ενημέρωση & Στήριξη ΓραΣΕΠ
000210 000527 Γ2 Καθήκοντα επιμορφωμένων εκπαιδευτικών ΣΕΠ
990629 003352 Γ2 Ενημέρωση Υπευθύνων ΣΕΠ από τις Δνσεις
990210 000525 Γ2 Αποκλειστική Χρήση χώρων και εξοπλισμού ΚΕΣΥΠ ΓραΣΕΠ
9Γ2 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Κατάρτιση Ειδικών Πληροφόρησης στο ΣΕΠ.pdf
Γ2 Ενημέρωση για πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών στην Τεκμηρίωση ΣΕΠ
  Γ2 Κάλυψη Θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ
  Γ2 Ενημέρωση για πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Μπορείς να υποβάλλεις τις απορίες σου φορμαΕΔΩ

Top