Oικονομικές σπουδές και επαγγέλματα

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 22•17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων.

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των παραγωγικών μονάδων. Η εκπαίδευση είναι ευρεία και καλύπτει όχι μόνο τις λειτουργίες των μονάδων (Προσωπικού, Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Παραγωγής, Μάρκετινγκ), αλλά και το περιβάλλον των μονάδων και τις διάφορες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν
στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.
Ακόμη, με τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα

MARKETING- Ο ειδικός μάρκετινγκ

Ορισμός: Ο ειδικός μάρκετινγκ διερευνά τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης και υποδεικνύει στον επιχειρηματία τρόπους, για να αυξήσει τις πωλήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Περιγραφή:
Ο ειδικός μάρκετινγκ πρέπει να έχει άριστη γνώση των χαρακτηριστικών όλων των προϊόντων μιας επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί αντικειμενικά το κόστος και το αποτέλεσμα της διαφήμισης και ακόμα να γνωρίζει τα θέματα προϋπολογισμού και τιμολόγησης.
Επιπλέον, οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και ταχυδρομικές καμπάνιες, τις τηλεφωνικές επαφές, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής.
Ειδικότερα, ο ειδικός μάρκετινγκ υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω μέθοδοι και τα μέσα, σε συνδυασμό ή μεμονωμένα, για την ουσιαστικότερη προώθηση του προϊόντος.
Προτείνει, κατά τη διάρκεια συναντήσεων εργασίας, την πολιτική προώθησης που πρέπει να ακολουθηθεί. Προσδιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης της επιχείρησης στα γεγονότα που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.
Ως ερευνητής αγοράς, για να είναι σωστά προετοιμασμένος, αναλύει τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των πωλήσεων και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Καταγράφει και αναλύει τους λόγους που οδηγούν έναν πελάτη στην απόρριψη ή την προτίμηση ενός προϊόντος, ή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας.

Σπουδαιότητα:
Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο των πωλήσεων, είναι η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση.
Χρειάζεται ακόμη να διαθέτουν επαγωγική και αναλυτική σκέψη και οπωσδήποτε κριτική ικανότητα. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται ακόμα, η ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων και συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας μιας ομάδας, καθώς και οι ιδιαίτερες δεξιότητες στην επικοινωνία. Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί, τέλος, βασική προϋπόθεση για την εργασία.

Μέλλον:
Σήμερα, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο, αλλά και μεγάλη προσφορά στελεχών με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες. Η επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη των αντίστοιχων στελεχών είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.

Περιβάλλον ενασχόλησης:
Ο ειδικός μαρκετινγκ μπορεί να αναζητήσει απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τη στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν συνολικά την προβολή και προώθηση εταιρειών και προϊόντων.

Επαγγελματικές συνθήκες:
Ο καθορισμός της πολιτικής έρευνας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στους ερευνητές αγοράς.
Η δουλειά τους αξιολογείται άμεσα από τα αποτελέσματα στις πωλήσεις, γεγονός που δημιουργεί ένταση και άγχος. Η συνεργασία με διάφορα άλλα στελέχη της επιχείρησης είναι πολύ συχνή και πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης για την επίτευξη συμφωνιών και παράστασης σε εκδηλώσεις προβολής.
Το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών αυτών είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος των γραφείων της επιχείρησης.
Ο κλάδος των πωλήσεων είναι τέτοιος, που ευνοεί την εύκολη μετακίνηση από τη μία εταιρεία στην άλλη, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Από την άλλη πλευρά, επίσης συνηθισμένο είναι και το φαινόμενο των απολύσεων σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των αναμενόμενων.

Γενικά σχόλια:
Σύγχρονο και ενδιαφέρον επάγγελμα που κινείται μέσα στο χώρο της αγοράς και της διαφήμισης. Ασκείται από άτομα δυναμικά, δραστήρια, που διαθέτουν κοινωνικές αλλά και επικοινωνιακές ικανότητες.
Ο ειδικός μάρκετινγκ χρειάζεται να γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, να μπορεί να «αφουγκράζεται» τις ανάγκες της, για να είναι σε θέση να υπολογίσει και να προτείνει τους κατάλληλους κάθε φορά τρόπους για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης που αναλαμβάνει.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

 ΣΧΟΛΕΣ 5ΟΥ ΠΕΔΙΟΥΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σχολιάστε

Top