Μαθητές που πλήττονται εξ αιτίας φυσικών καταστροφών και πανελλαδικές.

Στο Ν. 4777 »Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 25/τ. α΄/17-2-2021) για μαθητές που πλήττονται εξ αιτίας φυσικών καταστροφών αναφέρεται:
ss