Αλλαγή στον τρόπο εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στις Πανελλαδικές 2021

Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στις Πανελλαδικές 2021,
[σύμφωνα με την απόφαση Φ.253/27280/Α5/8-03-2021 (ΦΕΚ 957/Β/11-3-2021) και την εγκύκλιο Φ.251/ 31222 /Α5/18-3-2021 (ΑΔΑ: Ω0Κ946ΜΤΛΗ-2ΨΥ)]
Καταγραφή