Πάντειον Πανεπιστήμιο: Επαγγελματικές προοπτικές

Α. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

 

1. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
• Έγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
• Ένταξη στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
• ΠΕ 09 Οικονομολόγων, για τους πτυχιούχους της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής
• ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (εντάσσεται πλέον στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών), για τους πτυχιούχους της κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών

 

2.Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
• Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και καταχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων του επαγγέλματος του οικονομολόγου καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων).
• Δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ) και κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου.

 

Στον ιδιωτικό τομέα:
• Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες
• Εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων
• Ανεξάρτητοι μελετητές
• Στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών
• Στελέχη γραφείων μελετών.

 

Στον δημόσιο τομέα:
• Στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Τομείς:

 

  • οικονομία,
  • κλαδική πολιτική
  • ανάπτυξη
  • περιφερειακός προγραμματισμός
  • πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης.
   • Καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
   • Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο θέματα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

 

Β. Σχολή Πολιτικών Επιστημών

 

  1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
   • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ενδεχομένως με μια πρόσθετη παιδαγωγικού περιεχομένου μαθητεία μετά το πτυχίο)
   • Κρατικές υπηρεσίες
   • Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
   • Δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
   • Ευρωπαϊκούς Θεσμούς
   • Μέσα επικοινωνίας.
  2. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
   • Δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
   • Ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης
   • Οργανισμοί και γραφεία μελετών
   • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
   • Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
   • Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς
   • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς της κοινωνίας των πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης
   • Ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης
   • Tμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων

 

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 

  1. Τμήμα Κοινωνιολογίας,
   • Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες
   • Περιφέρειες και Νομαρχίες
   • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   • Μέση Εκπαίδευση
   • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Σωφρονιστικά Καταστήματα
   • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ)
   • Κέντρα και Ινστιτούτα Ερευνών
   • Ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοι­νωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτι­κής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα
   • Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση
  2. Τμήμα Ψυχολογίας
   • Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεως στις οικείες Νομαρχίες για την κατοχύρωση της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου

 

Τομείς απασχόλησης:
• Παιδεία
• Πρόνοια
• Υγεία
• Απονομή Δικαιοσύνης
• Επικοινωνία
*Διευκρινίζεται ότι για την απόκτηση της ειδικότητας στους διάφορους κλάδους της Ψυχολογίας η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.

 

  1. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
   • Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
   • Διεθνείς Οργανισμοί και μη κυβερνητικές Οργανώσεις
   • Εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα
   • Εθνογραφικά μουσεία
   • Εθνικοί, περιφερειακοί, τοπικοί φορείς: Υπουργεία, Τοπική/ Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές, Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση.

 

Δ. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

 

  1. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
   • Δημόσιος τομέας, Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουρ­γεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ
   • Έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία
   • Μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και πολυεθνικές επιχειρήσεις
   • Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί
  2. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
   • Επικοινωνιακοί Οργανισμοί, Δημοσιογραφικοί Όμιλοι, Μέσα επικοινωνίας (έντυπα/ψηφιακά)
   • Διαφήμιση, δημοσίες σχέσεις και μάρκετινγκ
   • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
   • Startup επιχειρήσεις
   • Μουσεία, Πολιτιστικοί Φορείς και Οργανισμοί
   • Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί
   • Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
   • Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις