Εννοιολογική χαρτογράφηση

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση για την επίτευξη μαθησιακών στόχων. Οι νοηματικοί και εννοιολογικοί χάρτες είναι δύο εργαλεία τα οποία μπορούν να [...]

Χωρίς εικόνα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας. Πεδία αναφοράς τους είναι το γνωστικό αντικείμενο, οι κοινωνικές δεξιότητες και η χρήση των Τ.Π.Ε. Διακρίνονται [...]