Στήλη: ΕνημέρωσηΣυμμετοχή μας στο etwinning

   Συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning. Δύο τάξεις, από δύο σχολεία ήρθαν σε άμμεση αλληλεπίδραση ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις και γνωρίστηκαν

Top