Κρυπτογραφημένο Κείμενο

ΓΡΙΦΟΣ: Βρείτε από ποιον/ποιους  γράφτηκε το κείμενο και τη λέξη που  δημιουργείται.

 

3 ω9η7ηαβηα3 ωγβηαω αβ8 βω58α β3α 4η3 βη 9οηυ6βη γη37ωβη3 7η 9η3ο7837 β8 ψο868 β83α 9οω9ω3 7η β3632837 83 3οεωα βη 8786ηβη βε7 8983ε7 2η 6ω36837 η2η7ηβη αβ83α η367ωα . 86εα ηψ348 2η 3βη7 η7 ψω7 υ378βη7 58υ8α 4η3 υ3η β3α 3οε3ψωα β83 ΄21. 83 υ37η34ωα α366ω3βω3δη7 ω7ωουη αβ37 ω9η7ηαβηα3 398αβ303187βηα β83α η7ψοωα η55η 4η3 9η3ο787βηα 6ωο8α αβ3α 6ηδωα αω 4α 3οη 4η3 2η5ηααη. 83 υ37η34ωα β83 α835383 β83 6ωα858υυ383 4η3 β3α 6η73α ηυε73αβ34η7 3αη4α 3η 6ω β83α η7ψοωα. 2η 4α ωδηαω3 4η7ω3α β3 69836983537η 3 639εα 2η 53α68732ω3 3 6η7βε 6η3ο8υω783α; η7 2ω5836ω 7η 5ωυ86ηαβω η7ψοωα ψω7 9οω9ω3 7η 6ω37837 αβ37 ηγη7ω3η 83 3οε3ψωα β3α ω9η7ηα3α.

Με Α.Βάσταχτη Α.Γάπη η Α.Μαλίτσα από τις Α.Ζόρες

132

372

441

558

779

863

933

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης