1ος Νόμος του Νεύτωνα

Αν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή ασκούνται δυνάμεις μηδενικής συνισταμένης, τότε το σώμα είτε παραμένει ακίνητο, είτε κινείται ευθύγραμμα ομαλά.