Αθλητισμός

Σας ενημερώνουμε ότι τα  σχολεία που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας ή Αγωγής Καταναλωτή πρέπει να υποβάλλουν δαπάνη εξόδων ή  υπερωριακής αποζημίωσης των συναδέλφων που εργάστηκαν.

Τα δικαιολογητικά που  πρέπει να συνοδεύουν τις αντίστοιχες δαπάνες είναι τα παρακάτω:

( Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή  να ακολουθούν αυστηρά  την διαδικασία υποβολής μιας δαπάνης , έχοντας υπ΄ όψη τους ότι ο θεσμός που εφαρμόζουν είναι σχετικά καινούργιος για τις Δημόσιες υπηρεσίες και κατά συνέπεια πρέπει να πείθουν με παραστατικά τόσο για την σημασία όσο και για  την  υλοποίηση του προγράμματοςO

Σχολιάστε

Top