ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με τους πιο κάτω τρόπους:
1) Ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Πάροδος Αιόλου 38 Τ.Κ. 26 331 ΠΑΤΡΑ
2) Τηλεφωνικά στον αριθμό: 2610-2271726
3) E-mail στη διεύθυνση : mail@1dim-patras.ach.sch.gr
Top