Στατιστικά στοιχεία από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την ανακύκλωση!

1-2neo

3-4neo

 

5. Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης; (γράψτε όσα γνωρίζετε)

Οι απαντήσεις που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά δίνονται συνοπτικά στα παρακάτω:

Μείωση της μόλυνσης-ρύπανσης του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση πόρων

Επαναχρησιμοποίηση υλικών

Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της υγείας μας

6-7neo

8neo

9neo

10neo

11neo

12neo

13-14neo

15neo

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης