Παιδί και Οικογένεια στις ψηφιακές αρένες του 21ου αιώνα

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 18:00 έως 20:00 μ.μ.,

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά Διάλεξη του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου με θέμα: << Παιδί και Οικογένεια στις ψηφιακές αρένες του 21ου αιώνα >>  και εισηγήτρια την κ. Χατζηγιάννη Μαρία.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη διάλεξη αυτή, σας αποστέλλουμε τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRiZmY4NjEtODIwZS00ODA3LWE1NTAtMjQzNTZmZTMwMjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d604fa7a-a150-413c-8816-68d382b2fb63%22%2c%22Oid%22%3a%222546c2f7-d750-43bf-81b8-42270ad678b0%22%7d