Σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικού συστήματος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 04•15

sxediagrammaNομοθεσία-4186-2013

 • 1.

  Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

 • Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος
  (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

  α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους
  την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες,αντίστοιχα.
  β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες,
  αντίστοιχα.
  γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες
  δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
  ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
  στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
  ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2) ωρών
  η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
  θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.
 • Τα μαθήματα επιλογής είναι τα εξής:
  α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.
  β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2)
  ωρών.
  γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών
  και
  δ) Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.

  2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

 • Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμμα−
  τος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

  α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.
  β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες,αντίστοιχα.
  γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.
  δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα.
  ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
  στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.
  ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
  η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
  θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project),μία(1) ώρα.
  ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).
  ια) Φυσική Αγωγή, μίας (1) ώρας.

 • Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών
  Σπουδών
  είναι τα εξής:
  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών
  (3) ωρών και
  β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη),δύο (2) ωρών.

 • Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:
  α) Φυσική, τριών (3) ωρών καιικά).
  β) Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

 • 3. Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών,που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατεσσάρων (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού
  την Ομάδα Ανθρωπιστικών,
  την Ομάδα των Θετικών και
  την Ομάδα των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους.Εκάστη από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει είκοσι (20)συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

 • Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:
  α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες καιΛογοτεχνία δύο (2) ώρες.
  β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ , δύο(2) ωρών.
  γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
  δ) Θρησκευτικά, μίας (1) ώρας.
  ε) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή
  Γερμανικά) και
  στ) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας.

 • Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:
  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δέκα(10) ωρών και
  β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών και
  γ) Ιστορία
 • Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:
  α) Φυσική, έξι (6) ωρών.
  β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία οκτώ (8)ωρών (για τις Επιστήμες Υγείας).
  γ) Χημεία, έξι (6) ωρών.

 • Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:
  α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών.
  β) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης έξι (6) ωρών, όσοι
  επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Αρχές Φυσικών Επιστημών έξι (6) ωρών.
  γ) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έξι(6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα: Ιστορία
  έξι (6) ωρών.
  Έκαστος μαθητής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει
  μία (1) από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού
  και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, όπως ορίζονται
  στο άρθρο τέσσερα.

 • ΠΕΔΙΑ
  α) Ε.Π.Ε. – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:
  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
  III. Ιστορία και
  IV. Λατινικά.

 • β) Ε.Π.Ε. − Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:
  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  II. Μαθηματικά.
  III. Φυσική και
  IV. Χημεία.
 • γ) Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Υγείας:
  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  II. Φυσική.
  III. Χημεία και
  IV. Βιολογία.

 • δ) Ε.Π.Ε. − Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πο−
  λιτικές Επιστήμες:
  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
  III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
  IV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • ε) Ε.Π.Ε. – Παιδαγωγικών Επιστημών:
  I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
  III. Ιστορία και
  IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.

 • ΓΕΛ

  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελ−
  λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του
  Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.Aριθμ. 96080/Δ2/1186/ΤΒ/ 19-6-2015

 • Αριθμ. 117242/Δ2
  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης τουΕσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 −
  2016.
  1652/6-8-2015/ ΤΒ
 • Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21−07−2015 Υ.Α με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού
  Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016» ……………….1807/ΤΒ/ 21-8-2015

 • Αριθμ. 151387/Δ2
  Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην
  τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών.ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139
  5 Οκτωβρίου 2015/ 2139
 • Αριθμ. 151384/Δ2
  Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τιςπανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην
  τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014−2015 και προηγούμενων ετών.2146/7-10-2015

  ΕΠΑΛ

 • Αριθμ. Φ6/153685/Δ4
  Καθορισμός διδακτέας−εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.2149/ 7-10-2015
 • Αριθμ. Φ6/153688/Δ4
  Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.2175/9 Οκτωβρίου 2015

 • Αριθμ. Φ6/153686 /Δ4
  Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στηντριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014−2015και προηγούμενων ετών.2150/7 Οκτωβρίου 2015

 • ΣΧΕΤΙΚΑ
 • Oμάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ 2015-2016

  Σχολιάστε

  Top