Κρίση Σωματικής Ικανότητας Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 και ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019.

Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και στα παραρτήματα του ΠΔ 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του ΠΔ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του ΝΔ 1327/1973. Μπορείτε να δείτε το ΠΔ 11/2014, καθώς και τις τροποποιήσεις του, πατώντας στις συνδέσεις που θα βρείτε εδώ