Ενημερωτικό υλικό για τις Στρατιωτικές Σχολές

Το ενημερωτικό υλικό στο οποίο στηρίχθηκαν οι εισηγήσεις των αξιωματικών κ. Παπαπαστόλου Διονύσιου (ΕΠΧΟΣ) και κ. Λαγγιώλη Ευριπίδη (ΕΠΓΟΣ(Ι)) στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της 19ης Φεβρουαρίου 2021 των ΚΕΣΥ Λάρισας και Καρδίτσας «Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις»

αλλά και περισσότερο υλικό για κάθε Σχολή, όπως και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Σχολών:

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (www.haf.gr)

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 και ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα, εδώ

Την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] έτους 2020 (περυσινή), δείτε εδώ