Τροποποίηση της βαθμολόγησης στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Η υπ. αριθμ. Φ.253/27280/Α5 (1) ΥΑ ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504)”

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 957/τ. β΄/11-3-2021 και τροποποιεί τη βαθμολόγηση της εξέτασης στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» μόνο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021:

αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2.
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» του παρόντος, οι δεκαέξι
(16) μονάδες των ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας
ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα ερωτημάτων
της περ. Β της παρ. 2 του παρόντος και κατανέμονται στα
ερωτήματα 8 και 9 ως ακολούθως:

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων

  1. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8
    μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού
    αρμονίας).
  2. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπά-
    σματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως
    μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία)».Λήψη αρχείου