Οδηγός για σπουδές στη Φυσικοθεραπεία

Οι υποψήφιοι που θέλουν να σπουδάσουν φυσικοθεραπεία έχουν την επιλογή να διαλέξουν ανάμεσα σε πέντε Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια το 2021.

Συγκεκριμένα Τμήματα Φυσικοθεραπείας λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη), στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Αίγιο), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Οι Πανεπιστημιακές Σπουδές σε όλα τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγούν σε πτυχίο φυσικοθεραπείας Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά to EQF, European Qualifications Framework, Bologna).

Σύμφωνα με την κατάταξη του υπουργείου Παιδείας τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας εντάσσονται στις σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020.

To επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή

Οι φυσικοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπεία και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων αλλά και στην πρόληψη αυτών με στόχο τη λειτουργική αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής των ατόμων.

To επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, μέσω της WCPT ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA), συμμετέχει ως αυτοδύναμο επάγγελμα υγείας όπως οι ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι και οι νοσηλευτές και ανήκει στα «ρυθμισμένα επαγγέλματα» όπως οι ιατροί, νοσηλεύτριες, οδοντίατροι, μαίες, χειρουργοί κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και αρχιτέκτονες.

physiotherapy.jpg

Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν να διαλέξουν ανάμεσα από ένα ευρύ πεδίο επιλογών όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Μπορούν να εργαστούν σε Νοσοκομεία, Κλινικές, στη Βιομηχανία, σε Κέντρα αποκατάστασης, σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας, στον Αθλητισμό καθώς και στον ιδιωτικό τομέα όπως σε Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, Φυσικοθεραπευτήρια, Υδροθεραπευτήρια – Ιαματικές πηγές, μονάδες ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και σε κατ’ οίκον επισκέψεις.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ορίζονται από τον Π.Δ 90/1994 (ΦΕΚ 53/8-3-95/τ.Α΄), που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές στη Φυσικοθεραπεία αναλυτικά είναι:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy – WCPT), σύμφωνα με την οποία, η Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα ώστε να καταφέρουν να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να αποκαταστήσουν τη μέγιστη δύναμη και λειτουργική ικανότητα κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Αποστολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι:

  • Η δημιουργία επιστημόνων επαγγελματιών υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένων και με επαρκείς δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή.
  • Η δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  • Η προσφορά της απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης σε συνδυασμό με την αναγκαία εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας.
  • Η προαγωγή της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, μέσω της συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τιμήματος.
  • Η εξωστρέφεια του Τμήματος τόσο με ανάπτυξη συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε επιστημονικό-ερευνητικό επίπεδο όσο και με κοινωνική προσφορά.

Διεθνές Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ιστορία 45 ετών και το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία. Το Τμήμα αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών, στις ραγδαίες εξελίξεις της Ιατρικής και της Αποκατάστασης και μέσω της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από τον σκοπό που είναι η θεραπεία και η λειτουργική αποκατάσταση.

pilates.jpg

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε, είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε οι πτυχιούχοι να είναι σε θέση να αξιολογούν δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγουν μεθόδους, μέσα και τεχνικές, με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές κυρίως στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Πανεπιστήμιο Πατρών (Αίγιο)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο),της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών  ιδρύθηκε κατόπιν κατάργησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, η λειτουργία του στο πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό περιβάλλον θα συνεισφέρει στην βελτίωση των παρεχόμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Ως αυτοδύναμο Τμήμα, είναι σε θέση να οργανώσει όλους τους κύκλους σπουδών και η συνύπαρξή του, στο ίδιο οικοσύστημα, με άλλα Τμήματα και επιστήμονες του Πανεπιστημίου, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεπιστημονικές συνεργασίες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως Φυσικοθεραπευτές.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας. Τοπογραφικά το Τμήμα έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το Τμήμα είναι άρτια υλικοτεχνικά εξοπλισμένο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, διαθέτει τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας συνεργάζεται, στα πλαίσια της κλινικής άσκησης των φοιτητών του, με το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ταράτσας και διαθέτει 318 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας και έναν μεγάλο αριθμό μονάδων ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, στεφανιαίων νόσων και κλινικών όπως Ορθοπαιδική, Πνευμονολογική, Παιδιατρική, Μαιευτική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Ογκολογική κλινική, κ.α  καθώς και με άλλους φορείς όπως το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Στυλίδας, τα ΚΑΠΗ και τα Ειδικά Σχολεία της πόλης της Λαμίας.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Το νεοσύστατο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει έδρα τη Σπάρτη και συμβάλλει στην αναβάθμιση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και στην προώθηση της υγείας της κοινωνίας, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον.

Το Τμήμα αποβλέπει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς πτυχιούχους για να ασκήσουν το επάγγελμά τους αυτόνομα αλλά και συνεργατικά, μέσα σε ένα εξελισσόμενο, πολύπλοκο και ποικιλόμορφο περιβάλλον υγείας.

Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας για τη Φυσικοθεραπεία (World Confederation for Physical Therapy) στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης με την ενθάρρυνση και τη στόχευση υψηλών προτύπων φυσιοθεραπευτικής εκπαίδευσης και πρακτικής.

Βάσεις 2020

Οι βάσεις εισαγωγής στις Πανελλαδικές εξετάσεις το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω): Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 15.025
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη): Διεθνές Πανεπιστήμιο - 14.550
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αίγιο): Πανεπιστήμιο Πατρών - 12.500
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Λαμία): Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 12.875
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη): Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - 11.850

Πηγή