Ιδιόφωνα

Ταξινόμηση των Ιδιόφωνων με βάση το σύστημα των Sachs – Hornbostel   1 Idiophones (1) 1.1 Struck idiophones (11) 1.1.1 Directly struck idiophones (111) 1.1.2 Indirectly struck idiophones (112) [...]