Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε;

των μαθητριών Βάρφη Χριστίνας, Κύρκου Γλυκερίας, Σκουτελιά Έλλης, Φώτη Νεφέλης και του μαθητή Πολυχρονιάδη Ορέστη

Μετά τη πραγματοποίηση ερωτηματολογίου με θέμα τη γνώση των μαθητών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μαθητές αριθμού εξήντα εννιά ατόμων, προέκυψαν μέχρι στιγμής τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές ήταν ποιος είναι ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία οι σαράντα επτά μαθητές απάντησαν το Ode To Joy του φημισμένου καλλιτέχνη Beethoven, οι δεκαέξι το Four Seasons του Vivaldi και οι υπόλοιποι πέντε το The Nutcracker Suite του Tchaikovsky.

Η δεύτερη ερώτηση που απαντήθηκε ήταν ποια ημέρα έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα, στην οποία οι είκοσι εννιά μαθητές απάντησαν στις εννιά Μαΐου, οι είκοσι δύο στις πέντε Μαΐου και οι δέκα οχτώ στις τέσσερις Απριλίου.

Πόσα αστέρια έχει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η τρίτη ερώτηση, στην οποία οι πενήντα τέσσερις μαθητές απάντησαν ότι έχει δώδεκα αστέρια, οι δώδεκα μαθητές ότι έχει δεκαπέντε αστέρια και οι τρεις μαθητές ότι έχει δέκα αστέρια.

Τέταρτη ερώτηση ήταν πότε δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία απαντήθηκε από τους σαράντα έξι ότι δημιουργήθηκε το 1952, από τους δέκα εφτά το 1970 και από τους έξι το 1995.

Η πέμπτη ερώτηση που τέθηκε και απαντήθηκε ήταν πότε μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία οι πενήντα ένας μαθητές απάντησαν το 1981, οι έντεκα μαθητές το 1989 και οι επτά μαθητές το 1975.

Έκτη ερώτηση ήταν πόσα είναι τα μέλη – κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία οι τριάντα επτά απάντησαν 28, οι είκοσι επτά 26 και οι πέντε 18.

Η έβδομη ερώτηση ήταν πού εδρεύει το Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία οι εξήντα δύο μαθητές απάντησαν στις Βρυξέλλες, οι τέσσερις μαθητές στο Λουξεμβούργο και οι δύο στο Βερολίνο.

Όγδοη ερώτηση για το ερωτηματολόγιο μας ήταν ποιος παρέχει την πολιτική καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία οι είκοσι δύο απάντησαν  ο Πρόεδρος, οι τριάντα το Συμβούλιο και οι δέκα επτά τα Κράτη – Μέλη.

Στην ένατη ερώτησή μας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν ότι μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χώρα η οποία προστατεύει τις μειονότητες, ακόμη κι αν η πλειοψηφία θα ήθελε να ασκείται μεγαλύτερη πίεση στις μειονότητες.

Τέλος, δέκατη και τελευταία ερώτηση που τέθηκε ήταν κατά πόσο ενδιαφέρεται ο κάθε μαθητής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία οι είκοσι ένας μαθητές απάντησαν ότι ενδιαφέρονται αρκετά, οι δέκα επτά λίγο, οι δώδεκα καθόλου, οι οχτώ πάρα πολύ, οι έξι πολύ και οι πέντε πολύ λίγο.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανοιχτό ως αρχές Μαΐου. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας!

Σχολιάστε

Top