ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Γλωσσάριο Μαθηματικών Όρων

 

της Λίλιαν Λάμπρου

 

 

Γλωσσάριο Μαθηματικών

 

Α΄ Γυμνασίου

 

Λίλιαν Λάμπρου

 

 

 

 

 

 

Γλωσσάριο Μαθηματικών

Όρος Ερμηνεία

A

Μα
Αδύνατη εξίσωση Η εξίσωση που δεν έχει καμία λύση, δηλαδή κανένας αριθμός δεν την επαληθεύει.
Άθροισμα Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.
Ακέραιοι αριθμοί Οι φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς.
Ακτίνα Η απόσταση από ένα οποιοδήποτε σημείο του κύκλου του, συμβολίζεται με ρ. (Αγγ. Radius)
Αμβλεία γωνία Κάθε γωνία με μέτρο μεγαλύτερο των 90° και μικρότερο των 180°.
Αμβλυγώνιο τρίγωνο Το τρίγωνο που έχει μία αμβλεία και δύο οξείες γωνίες.
Ανάγωγο κλάσμα Το κλάσμα εκείνο που δεν μπορεί να απλοποιηθεί άλλο.
Αναλογία   Η ισότητα λόγων ονομάζεται αναλογία.
Αντίθετοι αριθμοί Δύο αριθμοί που είναι ετερόσημοι και έχουν την ίδια απόλυτη τιμή.
Αντιμεταθετική ιδιότητα Η ιδιότητα μιας πράξης μεταξύ δύο μελών, να έχει το ίδιο αποτέλεσμα ακόμα και αν ανταλλάξουμε τη σειρά των μελών μεταξύ τους.
Αντίστροφα κλάσματα Δύο κλάσματα που έχουν γινόμενο 1.
Άξονας συμμετρίας  Η ευθεία που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο μέρη, τα οποία συμπίπτουν όταν το σχήμα διπλωθεί κατά μήκος της ευθείας.
Αόριστη εξίσωση Η εξίσωση που έχει άπειρες λύσεις, δηλαδή όλοι οι αριθμοί την επαληθεύουν.
 Άπειρο Μαθηματικά  Η λέξη άπειρο προέρχεται από το στερητικό «α-»και τη λέξη «πέρας» (=τέλος). Η λέξη αναφέρεται σε διαφορετικές έννοιες που συνδέονται με την έννοια «χωρίς τέλος».
Απόλυτη τιμή Η απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού α εκφράζει την απόσταση του σημείου με τετμημένη α από την αρχή Ο του άξονα και συμβολίζεται με |α|.
Απόσταση Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει, ευθείες ή επίπεδα μεταξύ τους.
Αριθμητής Ο όρος του κλάσματος που βρίσκεται στο πάνω μέρος του δηλαδή πάνω από την κλασματική γραμμή.
Αρνητικοί αριθμοί Οι αριθμοί κάτω από το 0.
Άρτιοι αριθμοί Οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούνται με το 2 π.χ. 2, 4, 6, 8 … κ.α.
Αρχιμήδης Μαθηματικά Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος (περ. 287 π.Χ- περ. 212 π.Χ.) ήταν Έλληναςμαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Αυτός θεωρείται ως ένας από τους καθοδηγητές επιστήμονες στην κλασσική αρχαιότητα. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό καινοτόμων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των πολιορκητικών μηχανών και των αντλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του.
Αφαίρεση 

 

Είναι η πράξη η οποία από έναν απιθμό (αφαιρετέος)αφαιρεί έναν άλλο (μειωτέος). Και δίνει έτσι το αποτέλεσμα (διαφορά). Συμβολίζεται με το μείων (-).
Αφαιρετέος Μαθηματικά Ο αριθμός ο οποίος στην αφαίρεση αφαιρείται από έναν άλλον, τον μειωτέο.

Β

 

                                                                    

Μαθηματικά

 

Βάση (Στις δυνάμεις) Ο αριθμός που χρησιμοποιείται ως παράγοντας στο γινόμενο.

Γ

Μαθηματικά
Γεωμετρία Ο μαθηματικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με χωρικές σχέσεις, δηλαδή με την σύνθεση του χώρου που ζούμε.
Γινόμενο Μαθηματικά Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού.
Γωνία Το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή./ Το κοινό σύνολο σημείων που ανήκουν σε δύο συνεπίπεδα ημιεπίπεδα.
Γωνία Μαθηματικά  Το γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή ή αλλιώς το κοινό σύνολο σημείων που ανήκουν σε δύο συνεπίπεδα ημιεπίπεδα.

Δ

Μαθηματικά
Δεκαδικό κλάσμα  

 

Το κλάσμα που έχει παρονομαστή μια δύναμη του 10 και μπορεί να γραφτεί ως δεκαδικός αριθμός με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής του.
Δεκαδικός αριθμός Μαθηματικά Ο αριθμός που αποτελείται από το ακέραιο μέρος και το δεκαδικό μέρος. Τα δύο μέρη χωρίζονται από την υποδιαστολή. Στο δεκαδικό μέρος οι τάξεις είναι τα δέκατα, τα εκατοστά , τα χιλιοστά κλπ. ενώ στο ακέραιο μέρος οι τάξεις είναι σε μονάδες, δεκάδεςκλπ.
Δεκατόμετρο Υποδιαίρεση του μέτρου συμβολίζεται με  dm.
Διαβήτης Μαθηματικά  Το βασικότερο γεωμετρικό όργανο, μετά τον κανόνα, για την χάραξη σχημάτων ή για μετρήσεις.
Διαγώνιος  

 

Το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από την κορυφή ενός πολυγώνου και καταλήγει σε μία από τις απέναντι κορυφές(όχι τις διπλανές).
Διαίρεση Μαθηματικά ά Είναι η αντίστροφη αριθμητική πράξη του πολλαπλασιασμού και περιγράφει το μοίρασμα ενός συνόλου.
Διαιρετέος   Ο αριθμός ο οποίος στην διαίρεση πρόκειται να διαιρεθεί με τον διαιρέτη.
Διαιρέτες Μαθηματικά Όλοι οι αριθμοί που διαιρούν έναν φυσικό αριθμό.
Διάμεσος Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει την κορυφή ενός τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς.
Διάμετρος Μαθηματικά Η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή του κύκλου, είναι διπλάσια από την ακτίνα του κύκλου και χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα μέρη που λέγονται ημικύκλια. (Αγγ. Diameter)
Διαφορά Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης.
Διχοτόμος γωνίας Η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες.
Δύναμη   Ένα γινόμενο με ίδιους παράγοντες, το οποίο γράφεται ως δύναμη. Π.χ. 2∙2∙2∙2∙2=2⁵.

Ε

 
Εγγεγραμμένη γωνία  Μία γωνία που έχει κορυφή ένα σημείο του κύκλου και οι πλευρές της τον τέμνουν.
Εκατοστόμετρο Υποδιαίρεση του μέτρου και συμβολίζεται με cm.
Εκθέτης   Ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές ο αριθμός της βάσης χρησιμοποιείται ως παράγοντας.
ΕΚΠ   Το μικρότερο (≠ 0) από τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσοτέρων αριθμών (≠ 0).
Εμβαδόν Δηλώνει την επιφάνεια ενός σχήματος, το χώρο που αυτή καταλαμβάνει. Μονάδα μέτρησης επιφανειών είναι το τ.μ. 
Εξίσωση Μία ισότητα που περιέχει αριθμού και έναν ή περισσότερους αγνώστους.
Επαλήθευση   Η απόδειξη της ορθότητας ων πράξεων που έγιναν, κάνοντας άλλες πράξεις.
Επίκεντρη γωνία Η κορυφή της είναι το κέντρο του κύκλου και τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία.
Επιμεριστική ιδιότητα Για να πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με άθροισμα δύο ή περισσοτέρων προσθετέων, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό με κάθε προσθετέο και να προσθέσουμε τα επιμέρους γινόμενα. Αντίστοιχα και στην αφαίρεση. 
Επίπεδο Μία επιφάνεια, πάνω στην οποία εφαρμόζει παντού η ευθεία γραμμή. 
Ετερόσημοι αριθμοί Οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο.
Ετερώνυμα κλάσματα Δύο ή περισσότερα κλάσματα που έχουν διαφορετικούς παρονομαστές.
Ευθεία Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα ένα ευθύγραμμο τμήμα, τότε το νέο σχήμα, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, λέγεται ευθεία.
 Ευθεία γωνία  Η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 180°. Οι πλευρές της ευθείας γωνίας είναι αντικείμενες ημιευθείες.
Ευθύγραμμο σχήμα Κάθε τεθλασμένη γραμμή της οποίας τα άκρα συμπίπτουν.
Ευθύγραμμο τμήμα Μια τεντωμένη κλωστή με άκρα Α και Β μας δίνει μια εικόνα της έννοιας του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Τα σημεία Α και Β είναι τα άκρα του.
Ευκλείδης Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (~ 325 π.Χ.265 π.Χ.), ήταν Έλληναςμαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄. Στις μέρες μας είναι γνωστός ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας.
Εφεξής γωνίες  Δύο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή, μία κοινή πλευρά και δεν έχουν κανένα άλλο σημείο κοινό.

Ζ

- Μαθηματικά

Η

Μαθηματικά
Ημιεπίπεδο   Κάθε ευθεία ενός επιπέδου το χωρίζει σε δύο ημιεπίπεδα. 
Ημιευθεία  Εάν προεκτείνουμε απεριόριστα ένα ευθύγραμμο τμήμα πέρα από το ένα μόνο άκρο του, τότε το νέο σχήμα που έχει αρχή το άλλο άκρο του αλλά δεν έχει τέλος, λέγεται ημιευθεία.
Ημικύκλιο Κάθε ευθεία που περνάει από το κέντρο ενός κύκλου το χωρίζει σε δύο ημικύκλια.

Θ

Θαλής  Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (περ 630/635 π.Χ. – 543 π.Χ.) είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Μιλησιακής σχολής της φυσικής φιλοσοφίας.

Ι

Ισοδύναμα κλάσματα  Τα κλάσματα τα οποί εκφράζουν το ίδιο τμήμα ενός μεγέθους ή ίσων μεγεθών.
Ίσον  Σύμβολο της ισότητας.
Ισόπλευρο τρίγωνο  Το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές και όλες τις γωνίες του ίσες.
Ισότητα   Ένα οποιοδήποτε ζεύγος μαθηματικών παραστάσεων που συνδέονται με τον τελεστή= δηλαδή αν Α είναι μία παράσταση και Β η άλλη τότε η έφραση Α=Β  είναι μια ισότητα.

Κ

Κατακορυφήν γωνίες   Δυο γωνίες που έχουν την κορυφή τους κοινή και τις πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες.
Κέντρο συμμετρίας  Ονομάζεται ένα σημείο στο σχήμα, γύρω από το οποίο αν περιστραφεί το σχήμα κατά 180°, συμπίπτει με το αρχικό. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο σημείο, το σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο αυτό.
Κέντρο του κύκλου   Το σημείο στο εσωτερικό του κύκλου που ισαπέχει από όλα τα σημεία της περιφέρειάς του.
Κλάσμα  Κάθε αριθμός   όπου κ, ν φυσικοί αριθμοί και ν≠0.
Κυβικό μέτρο  Η βασική μονάδα μέτρησης όγκου που είναι η επιφάνεια ενός κύβου ακμής ενός μέτρου και συμβολίζεται με mm³.
Κύβος  Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με τετράγωνες έδρες.
Κυκλικός δίσκος  Είναι ο κύκλος μαζί με το μέρος του επιπέδου που περικλείει (Αγγ. Circular disc)
Κύκλος  Το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο. (Αγγ. Circle)
Κύλινδρος  Μακρύ ορθογώνιο όργανο συνήθως από ξύλο ή μέταλλο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθειών γραμμών.
Κυρτή γωνία  Η μικρότερη επιφάνεια η οποία ορίζεται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή.

Λ

Μαθηματικά
Λόγος   Το πηλίκο δύο αριθμών λέγεται και λόγος των αριθμών αυτών.

Μ

Μαθηματικά
Μεικτός αριθμός  Το άθροισμα ενός ακεραίου με ένα κλάσμα μικρότερο της μονάδας.
Μειωτέος  Ο αριθμός από τον οποίον στην αφαίρεση πρέπει να αφαιρεθεί κάποιος άλλος.
Μέσο  Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ονομάζουμε το σημείο τομής, που απέχει εξίσου από τα άκρα του.
Μεσοκάθετος   Η ευθεία που είναι κάθετη προς ένα ευθύγραμμο τμήμα και διέρχεται από το μέσον του.
Μέσος όρος  Λέγεται και μέση τιμή και υπολογίζεται προσθέτοντας τις τιμές όλων των δεδομένων και διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος των δεδομένων.
Μεταβλητή  Το γράμμα ή το σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται σε μια αριθμητική παράσταση και μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε τιμή μπορεί να πάρει ένα ποσό.
Μέτρο  Η βασική μονάδα μέτρησης μήκους και συμβολίζεται με m.
Μη κυρτή γωνία  Κάθε γωνία με μέτρο μεγαλύτερο των 180° και μικρότερο των 360°.
Μηδενική γωνία  Η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 0°.
ΜΚΔ  Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο φυσικών αριθμών.
Μοίρα  Η μονάδα μέτρησης των γωνιών και γράφεται 1°.
Μοιρογνωμόνιο  Ένα κυκλικό ή ημικυκλικό σχεδιαστικό όργανο που χρησιμεύει στη μέτρηση ή χάραξη γωνιών.

Ν

- Μαθηματικά

Ξ

- Μαθηματικά

Ο

Μαθηματικά
Όγκος  Η ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο. Μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο (m³).
Ομόκεντροι κύκλοι  Οι κύκλοι οι οποίοι έχουν το ίδιο κέντρο.
Ομόσημοι αριθμοί  Οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο.
Ομώνυμα κλάσματα  Δύο ή περισσότερα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή.
Οξεία γωνία  Κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90°.
Οξυγώνιο τρίγωνο  Το τρίγωνο που έχει όλες τις γωνίες του οξείες.
Ορθή γωνία  Η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90°. Οι πλευρές της ορθής γωνίας είναι κάθετες ημιευθείες.
Ορθογώνιο τρίγωνο  Το τρίγωνο που έχει μία ορθή και δύο οξείες γωνίες.
Ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων  Το σύστημα ημιαξόνων που χρησιμοποιούμε για να βρούμε τις συντεταγμένες, στο οποίο οι ημιάξονες τέμνονται κάθετα (ορθό-) και έχουμε ορίσει πάνω τους την ίδια μονάδα μέτρησης (-κανονικό).

Π

Μαθηματικά
Παράλληλες ευθείες  Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου λέγονται παράλληλες, αν δεν έχουν κοινό σημείο όσο κι αν προεκταθούν.
Παραλληλόγραμμο  Είναι το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές το παράλληλες.
Παραπληρωματικές γωνίες  Δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180°. Η κάθε μία από αυτές λέγεται παραπληρωματική της άλλης.
Παράσταση  Κάθε σειρά αριθμών που συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων.
Περίμετρος  Το άθροισμα των μηκών των πλευρών ενός ευθύγραμμου σχήματος.
Περιττοί αριθμοί  Λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που δεν διαιρούνται με το 2 π.χ.  3, 5, 7, 9,… κ.α.
Πηλίκο  Το αποτέλεσμα της διαίρεσης.
Πλήρης γωνία  Η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 360°.
Πολλαπλάσια  Οι αριθμοί που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του με όλους τιυς φυσικούς αριθμούς.
Πολλαπλασιασμός  Η μαθηματική πράξη της κλιμάκωσης ενός αριθμού από έναν άλλον.
Πολύγωνο  Κάθε απλή κλειστή τεθλασμένη γραμμή.
Ποσοστό  Το σύμβολο α % ονομάζεται ποσοστό και είναι ίσο με το    .
Πρόβλημα   Η κατάσταση που δημιουργείται όταν αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια μας να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο στόχο.
 Προσεταιριστική ιδιότητα  Για να πολλαπλασιάσουμε τρείς αριθμούς, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τους δύο μεταξύ τους και μετά το γινόμενο τους με τον τρίτο.
Πρόσημο  Τα σύμβολα «+» και «-».
Πρόσθεση  Η μαθηματική πράξη που συνδυάζει δύο αριθμούς και παράγει ένα άθροισμα ή ίσο αριθμό.
Προσθετέος  Ο αριθμός ο οποίος θα υποστεί την πρόσθεση.
Προσκείμενες γωνίες  Οι γωνίες του τριγώνου που έχουν κορυφές τα άκρα της πλευράς.
Πρώτος αριθμός  Ένας αριθμός, εκτός από το 1, που έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και το 1.
Πυθαγόρας  Έζησε από το 580 π.Χ. μέχρι πιθανόν το 490 π.Χ., ήταν από τους πρώτους Έλληνες που ασχολήθηκε με τους λόγους και τις αναλογίες των φυσικών αριθμών. Υπάρχει μια παράδοση που αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο Πυθαγόρας οδηγήθηκε σε αυτήν την έρευνα. Στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε αρκετά χρόνια, βρέθηκε μια μέρα κοντά σε κάποιο σιδηρουργείο όπου τέσσερις τεχνίτες κτυπούσαν με τα σφυριά τους ένα πυρακτωμένο μέταλλο.

Ρ

Μαθηματικά
Ρητοί αριθμοί  Όλοι οι γνωστοί μας έως τώρα αριθμοί φυσικοί, κλάσματα και δεκαδικοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς. Οι δεκαδικοί ρητοί δεν έχουν άπειρα ψηφία ή έχουν άπειρα αλλά επαναλαμβανόμενα.
Ρόμβος  Το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.

Σ

Μαθηματικά
Σημείο  Η άκρη του μολυβιού μας, οι κορυφές ενός σχήματος, η μύτη μιας βελόνας, μας δίνουν την έννοια ενός σημείου.
Σκαληνό τρίγωνο  Το τρίγωνο που όλες οι πλευρές και όλες του οι γωνίες είναι άνισες.
Στρογγυλοποίηση  Η διαδικασία αντικατάστασης ενός φυσικού αριθμού με μία προσέγγιση του, δηλαδή κάποιο άλλο λίγο μικρότερο ή λίγο μεγαλύτερό του.
Συμπληρωματικές γωνίες  Δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90°. Η κάθε μία από αυτές λέγεται συμπληρωματική της άλλης.
Συνευθειακά σημεία  Τα σημεία που βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.
Σύνθετο κλάσμα  Ένα κλάσμα του οποίου ένας τουλάχιστο όρος του είναι κλάσμα.
Σύνθετος αριθμός   Ένας αριθμός ο οποίος έχει περισσότερους από δύο διαιρέτες, δηλαδή το 1 και τον εαυτό του.

Τ

Ταυτότητα  Η εξίσωση που δεν έχει καμία λύση δηλαδή κανένας αριθμός  δεν την επαληθεύει.
Τεθλασμένη γραμμή  Το σχήμα που αποτελείται από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία δεν βρίσκονται όλα στην ίδια ευθεία.
Τεμνόμενες εύθείες  Δύο εύθείες του ίδιου επιπέδου που έχουν ένα κοινό σημείο ονομάζονται τεμνόμενες και το κοινό τους σημείο τομής των δύο ευθειών.
Τετραγωνικό μέτρο  Η βασική μονάδα μέτρησης εμβαδού που είναι η επιφάνεια ενός τετραγώνου με πλευρά ένα μέτρο και συμβολίζεται με mm².
Τετράγωνο   Το παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές του ίσες.
Τετράπλευρο  Ένα σχήμα το οποίο έχει τέσσερις πλευρές και τέσσερις γωνίες.
Τόξο  Δύο σημεία του κύκλου τον χωρίζουν σε δύο μέρη που το καθένα λέγεται τόξο του κύκλου με άκρα αυτά τα δύο σημεία.
Τραπέζιο  Το τετράπλευρο του οποίου μόνο  δύο πλευρές είναι παράλληλες. Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου λέγονται βάσεις το τραπεζίου.
Τρίγωνο  Μία κλειστή τεθλασμένη γραμμή τριών σημείων.

Υ

Υποδιαστολή  Το κόμμα το οποίο διαχωρίζει το ακέραιο μέρος από το δεκαδικό.
Ύψος τριγώνου  Το ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μία κορυφή ενός τριγώνου κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς.

Φ

Μαθηματικά
Φράκταλ   Τα φράκταλ είναι μια γενίκευση των κλασικών γεωμετρικών σχημάτων (τρίγωνα, ορθογώνια, παραλληλόγραμμα, πυραμίδες κ.τ.λ.) σε μη κανονικά και συχνά πολύπλοκα «γεωμετρικά» σχήματα, τα οποία είτε βρίσκονται στη φύση είτε κατασκευάζονται από τον άνθρωπο για διάφορες εφαρμογές ή απλώς για την ομορφιά τους. (Αγγ. Fractal)
Φυσικός αριθμός  Ονομάζονται  οι αριθμοί 0, 1, 2, 3, 4, …1000… Κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο και έναν προηγούμενο φυσικό αριθμό, εκτός από το 0, που έχει μόνο επόμενο, το 1.

Χ

 Μαθηματικά
Χιλιόμετρο Υποδιαίρεση του μέτρου και συμβολίζεται με km. 1km= 1000m.
Χιλιοστό Υποδιαίρεση του μέτρου και συμβολίζεται με mm.
Χορδή Το ευθύγραμμο τμήμα δύο οποιονδήποτε σημείων του κύκλου που τα συνδέει λέγεται χορδή (Αγγ. Chord)

Ψ

Μαθηματικά
Ψηφίο Σύμβολο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα σύμβολα για την αναπαράσταση ενός αριθμού.

Ω

-Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

 

  • ·       http://www.wordle.net/create
  • ·       el.wikipedia.org/
  • ·       Βιβλίο Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου
  • ·       Βιβλίο Μαθηματικών ΣΤ΄ Δημοτικού

Σχολιάστε

Top