Εκπαιδευτικές επιλογές και επίπεδα προσόντων.

Ο Νόμος 4763 »Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  254/τ. α΄/21-12-2020 έφερε αλλαγές στις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών και μαθητριών.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι επιλογές και η αντιστοίχισή τους στο πλαίσιο προσόντων:Λήψη αρχείου