Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αναρτήθηκε η

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων

με ΑΔΑ:659Α4653ΠΩ – ΒΦΟ στην οποία αναφέρεται κατά κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣOΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης & Δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίου/ας
στο διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. &
ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν
ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως
αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις
ημερομηνίες από 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή.

Δείτε την προκήρυξη