STEAM-Στη γειτονιά του Ήλιου

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, συνεργατικό πρόγραμμα στο eTwinning, το οποίο υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος. Συνεργάζονται τρία σχολεία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και πιο κάτω μπορείτε να δείτε μια σύντομη περιγραφή του. Σκοπός μας είναι η δημιουργία τευχών ανάλογων των δράσεων που θα πραγματοποιήσουμε. Από αυτό το ψηφιακό περιοδικό μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα και τις δράσεις μας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο βασίζεται στη προσέγγιση STEAM και επικεντρώνεται στον 4ο κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων: «Δημιουργώ και Καινοτομώ». Τα παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων, δουλεύοντας μέσω της πλατφόρμας TwinSpace και χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία του Web2, θα αναμειχθούν σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια και την ενίσχυση σημαντικών δεξιοτήτων (21ου αιώνα, δεξιοτήτων ζωής, 4C’s, δεξιοτήτων τεχνολογίας, δεξιοτήτων του νου) και τη διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το διάστημα, το πλανητικό σύστημα, την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, όπως και τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση αυτών. Οι μαθητές θα συνεργαστούν, θα πειραματιστούν, θα διασκεδάσουν, θα προβληματιστούν, θα ανακαλύψουν και θα αναζητήσουν λύσεις, θα εμπλακούν σε παιγνιώδεις, βιωματικές δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική, τα μαθηματικά και την τέχνη.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά θα κληθούν να συμμετάσχουν και να ολοκληρώσουν 5 αποστολές, μία για κάθε διαφορετική περιοχή του STEAM, μέσα από 5 παράθυρα, όσα είναι και τα γράμματα της λέξης STEAM. Μετά το πέρας κάθε αποστολής, τα παιδιά θα κερδίζουν από ένα γράμμα, με στόχο την ολοκλήρωση της λέξης STEAM. Οι Φυσικές Επιστήμες, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά θα συντροφεύσουν τα παιδιά σε αυτό το ταξίδι γνώσεων, σκέψεων, πειραματισμών και ανταλλαγής εμπειριών.

                                                                          eTwinningLogoFlat

 

ΣΤΟΧΟΙ

 • Nα αντιληφθούν το διάστημα ως ένα ευρύτερο περιβάλλον του κόσμου, κάνοντας υπολογισμούς και χρησιμοποιώντας αρχές των Φυσικών επιστημών

 • Να ανακαλύψουν μέσα από τον προβληματισμό, τη διατύπωση ερωτημάτων, τη δοκιμή υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων το πλανητικό σύστημα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των ουράνιων σωμάτων

 • Να διερευνήσουν τις κινήσεις των δορυφόρων γύρω από τους πλανήτες και των πλανητών γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό τους

 • Να περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων.

 • Να πειραματιστούν δοκιμάζοντας διαφορετικά υλικά και τρόπους περιγραφής και παρουσίασης φαινομένων

 • Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα εικαστικές δημιουργίες.

 • Να ανασκευάσουν και να παράγουν νέα γνώση μέσω της διαθεματικότητας και της ολιστικής προσέγγισης

 • Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δράσεις που σχετίζονται με το θέμα.

 • Να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα και να συνεργαστούν μεταξύ τους ,αλλά και με μαθητές άλλων περιοχών όσο το δυνατόν αποδοτικότερα.

 • Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για να δημιουργήσουν και να διαμοιραστούν ψηφιακά περιεχόμενο

 • Να εξάγουν συμπεράσματα και να χρησιμοποιήσουν ορθώς (Netiquette) το διαδίκτυο

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο θα έχει διάρκεια δύο μήνες και στόχος του θα είναι η ολοκλήρωση 5 αποστολών, οι οποίες εμπλέκονται μεταξύ τους, μία για κάθε διαφορετική περιοχή του STEAM. Η υλοποίησή του θα στηρίζεται στη συνεργατικότητα και στις τακτικές συναντήσεις υπευθύνων και μαθητών, οι οποίες υπολογίζονται να πραγματοποιούνται μία φορά κάθε εβδομάδα. Οι συναντήσεις θα αφορούν τη γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, την τελική διαμόρφωση των δραστηριοτήτων, όπως και την αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των εργασιών προς την επίτευξη των στόχων. Σε κάθε αποστολή, τα συμμετέχοντα τμήματα θα εμπλακούν σε συνεργατικές δράσεις επίλυσης προβλημάτων, συνεντεύξεις, πειράματα, ψηφοφορίες και παιχνίδια  που εμπλέκουν τον κάθε τομέα του STEAM. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (blog, συνεργατικά εργαλεία Google, ,padlet, coggle, genial.ly, ahaslides, quizizz, διαδικτυακές συναντήσεις και συνομιλίες στην πλατφόρμα του TwinSpace, webex κ.α.) θα δημιουργήσουν, θα διαμοιραστούν και θα παρουσιάσουν πρωτότυπα έργα.

Με την έγκριση του έργου μας θα ξεκινήσουν και οι συνεργατικές δράσεις των ομάδων. Ενδεικτικά:

1η εβδομάδα: δράσεις γνωριμίας με στίγμα στο χάρτη(ασύγχρονα), γνωριμία σε live time με τη χρήση του διαδραστικού λογισμικού ahaslides, δημιουργία συνεργατικού συννεφόλεξου το οποίο θα αποτελέσει το logo του έργου, χαιρετισμός με διαδικτυακή συνάντηση

2η εβδομάδα: 1ο παράθυρο- /S/-Φυσικές επιστήμες

3η εβδομάδα: 2ο παράθυρο- /Τ/- Τεχνολογία

4η  εβδομάδα: 3ο παράθυρο- /Ε/- Μηχανική

5η  εβδομάδα: 4ο παράθυρο- /Α/- Τέχνη

7η  εβδομάδα: 5ο παράθυρο- /Μ/- Μαθηματικά

8η  εβδομάδα: Διάχυση και Αξιολόγηση έργου

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες παρατήρησης, συνεργασίας και κριτικής σκέψης και θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων τάξεων, άλλων σχολείων, που ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν άλλες συνήθειες. Θα αντιληφθούν τη χρησιμότητα του υπολογιστή στην επικοινωνία, τη συνεργασία σε ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, θα υλοποιήσουν συνεργατικές δράσεις αξιοποιώντας δυνατότητες του Web2, θα ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους, θα γίνουν παραγωγικοί και δημιουργικοί. Θα ανταλλάξουν πληροφορίες αξιοποιώντας την κοινή πλατφόρμα του Twinspace, δημιουργώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, δίνοντας τη δυνατότητα ψηφιακού διαμοιρασμού. Το παραγόμενο υλικό θα δημοσιεύεται στο Twinspace του έργου και στις ιστοσελίδες των σχολείων. Οι δράσεις θα κοινοποιηθούν στους γονείς, καθώς και στην τοπική κοινωνία. Σε κάθε συνάντηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιείται αξιολόγηση της πορείας του και επαναπροσδιορισμός στόχων, εάν κρίνεται απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης