Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

Το 2023 έχει χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, μία  κίνηση που στόχο έχει να τονίσει τη σημασία των δεξιοτήτων στη ζωή μας.. Ο θεσμός της μαθητείας ενισχύει την άποψη ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων παίζει μεγάλο ρόλο στην μελλοντική εξέλιξή μας, προσωπική και επαγγελματική. Τι είναι όμως η μαθητεία και σε ποιους απευθύνεται;

αρχείο λήψης (3)

      Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθητευόμενος μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στο χώρο εργασίας και την εκπαιδευτική δομή.  Συνάπτει τη λεγόμενη σύμβαση μαθητείας µε έναν εργοδότη, κατά την οποία λαμβάνει αμοιβή  σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

αρχείο λήψης

      Η αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας αποτελεί μία στρατηγική κατεύθυνση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας καθώς και για την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της. Επίσης η μαθητεία αποτελεί μία εναλλακτική διαδρομή για αποφοίτους ΕΕΚ στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται γενναία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

αρχείο λήψης

      Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει:

α)Τη μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Το λεγόμενο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», έχει διάρκεια είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως και επιμερίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός.

 β)Τα μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιείται το λεγόμενο «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»,δηλαδή ένα πρόγραμμα που διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

      Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους που έχουν απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου  με στόχο την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης. Η πιστοποίηση που λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους προσφέρει ένα επιπλέον προσόν και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

images (1)

     Στην πόλη των Γρεβενών η μαθητεία παρέχεται στα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου που συστεγάζεται με το σχολείο μας. Τα δύο ΕΠΑ.Λ. της πόλης Ημερήσιο και Εσπερινό υλοποιούν ως εκπαιδευτικές δομές το θεσμό με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητευόμενων.

Σχολιάστε

Top