Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

18831

 

Ιστορία
Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων είναι ένα από τα αρχαιότερα ερευνητικά Ινστιτούτα στην χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1929 ως Γραφείο Δασικής Έρευνας, στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Αργότερα, το 1944 με την επωνυμία «Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών», λειτούργησε ως περιφερειακή μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας. Το 1989, το Ινστιτούτο με τη σημερινή του ονομασία, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ενός οργανισμού), που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται μερικώς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχοι
Οι κυριότεροι στόχοι του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου είναι:
• Η βελτίωση μακροχρονίως της ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα και η διεύρυνση της χρήσης των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση καθώς και η παραγωγή ποιοτικών δευτερογενών δασικών προϊόντων ( μεταποίηση) υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας, η δέσμευση του άνθρακα, η ζωτικότητα, η υγεία και η αντοχή των δασικών οικοσυστημάτων.
• Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
• Η συμβολή στην ποιότητα ζωής μέσω της διαφύλαξης και βελτίωσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων των δασών.
• Η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με ερευνητικούς, τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.
• Η μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής του κλίματος και των αλλαγών χρήσης γης στις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων.

http://www.fria.gr/institouto.html

Ξένη και Αντωνία

Σχολιάστε

Top