ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

3g_0

6ο   ΓΕΛ    Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ : 2014-2015-  Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΡ.  ΕΡΓΑΣΙΑ:  » ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΜΕΣΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ,ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ».

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ

 

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:

 

2). ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

 

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

 

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ:

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:

 

  ΘΕΜΑΤΑ    ΕΡΕΥΝΩΝ

1).  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: Ιστορία  του  ραδιοφώνου γενικά  και  του Ελληνικού ραδιοφώνου  ειδικά.

 

2).ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Έρευνα  για  τις  ραδιοφωνικές  συνήθειες  και  επιλογές  των  μαθητών  και  των  ενηλίκων ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ).

 

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ : Έρευνα  για  τις  μουσικές  επιλογές  των  μαθητών και  για  την  ιστορική  εξέλιξη διαφόρων  μουσικών  ρευμάτων ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

 

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Έρευνα  για  την  ηλεκτρονική  δημοσιογραφία ( διαδίκτυο, κοινωνικά  δίκτυα, ασφάλεια  στο  διαδίκτυο) ( ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ).

 

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:  Συγκέντρωση και  επεξεργασία  του  υλικού, παρουσιάσεις, κείμενο  εργασίας, προσκλήσεις, αφίσες,  εκτυπώσεις.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ    ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ.  ΕΤΟΣ:  2014-2015

ΣΧ.  ΜΟΝΑΔΑ:  6ο  ΓΕΛ  Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

Ο   ΤΙΤΛΟΣ  ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

             « Το  ραδιόφωνο ως  μέσο  επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ως  διδακτικό   εργαλείο».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο    Ειδικότητα       Ώρες       Άλλες Ε.Ε.  Επιμόρφωση

Κουρκουλάκος Η.      ΠΕ2               2                ΝΑΙ           ΟΕΠΕΚ

                             ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.  ΣΚΟΠΟΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ο γενικός  σκοπός  είναι  η  γνωριμία  των  μαθητών  με ένα  από τα  ΜΜΕ, το ραδιόφωνο.

Ερωτήματα :  α). Γνωρίζουν  οι  μαθητές  την  ιστορική  εξέλιξη  του  ραδιοφώνου; β). Γνωρίζουν  την  οργάνωση  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του; γ). Είναι  εξοικειωμένοι  οι  μαθητές  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και την  αξιοποίησή  τους  για  τα ΜΜΕ και  ειδικότερα για  το ραδιόφωνο; δ). Γνωρίζουν  τις  συνθήκες  εργασίας, αλλά  και  τις  επαγγελματικές  ειδικότητες  που  εργάζονται  σε  αυτό; ε). Ποιές  είναι  οι μουσικές  επιλογές των  μαθητών και  πώς  αυτές  συνδέονται  με  την  ακρόαση  του ραδιοφώνου; στ). Μπορούν  να  προετοιμάσουν  και  να  πραγματοποιήσουν  ραδιοφωνικές εκπομπές, που θα μεταδοθούν από το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ EUROPEAN SCHOOL RADIO ( http://blogs.sch.gr/esrblog).

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΜΑΤΟΣ

Κριτήρια  επιλογής: α). Το  γεγονός  ότι  τo ραδιόφωνο   είναι  αρκετά  δημοφιλές  στις  τάξεις  των  μαθητών  και  άρα  μπορούν  να  εκδηλώσουν  αυξημένο  ενδιαφέρον β). Η  ανάγκη  να  δοθούν  στους  μαθητές  ποικίλες  εμπειρίες  και  βιώματα  πέρα  από  τις  γνώσεις  μέσω  της  εμπλοκής  τους  σε  σχετικά  προγράμματα γ). Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα δ). Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών  και η ανάπτυξη  συνεργασίας .

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ: α). Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται  με  τα  γλωσσικά μαθήματα, την Ιστορία, αλλά  και  με  την  καλλιτεχνική παιδεία, τα  εικαστικά  και την  πληροφορική β). Επιπλέον,  το  πρόγραμμα  συνδέεται  με  την  Κοινωνιολογία, την  κοινωνική και  πολιτική  Αγωγή  καθώς  και  με  το  Σχ.  Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

ΟΦΕΛΗ: α).  Γνωριμία  των  μαθητών  με  το ραδιόφωνο, τα ΜΜΕ και  τα  επαγγέλματα  που  απασχολούνται  σε  αυτά β). Ανάδειξη πολιτισμικής  και  ιστορικής  αξίας γ). Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών δ). Συνεργασία  για  επίτευξη  κοινών  στόχων ε). Σύνδεση  των  μαθητών  μεταξύ  τους  και  διαμόρφωση  αρμονικών  σχέσεων  με  τους  εκπ/κούς στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  προβληματισμού.

Γ’  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ

1). Χρήση ομαδοσυνεργατικής  μεθόδου 2). Χωρισμός  σε  ομάδες- Ανάθεση  καθηκόντων  ανά  ομάδα 3). Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων – συζήτηση  με  τους  μαθητές 4). Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων 5). Χρήση  εναλλακτικών  τεχνικών  κατά  τις  συναντήσεις (  παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση κ.α.) 6). Οδηγίες   από  το  διδάσκοντα  σχετικά  με  την  αναζήτηση  βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.) 7). Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά και  αξιολόγηση  των  μαθητών  ατομικά  και  ομαδικά 8). Επεξεργασία  και  σύνθεση του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις  9).Παραγωγή  έντυπου  υλικού (  εργασία, CD κ,α,)   10). Προετοιμασία παρουσίασης σε σχετική ημερίδα 11). Δημιουργία  πρόσκλησης-  αφίσας 12). Αξιολόγηση 13).  Παρουσίαση  – αξιολόγηση 14). Αναπαραγωγή  του  υλικού  σε  αντίτυπα  και αποστολή  τους  σε  φορείς   της  σχολικής   και  της  ευρύτερης  κοινότητας 15). Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους  μέσω του ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 16). Δημιουργία  συλλεκτικού CD με τις  εκπομπές  των  μαθητών.

Δ’  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1). Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών  εκπομπών και  μετάδοσή  τους απο  το  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   EUROPEAN SCHOOL RADIO ( http://blogs.sch.gr/esrblog).

2).  Ραδιοφωνικές  εκπομπές  και  συνεντεύξεις. Αναπαραγωγή  συλλεκτικού  CD.

3). Aπόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  από τους  μαθητές για  τον τρόπο  και  τ  μέθοδο πραγματοποίησης μια ς ερευνητικής  εργασίας.

4). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  το ραδιόφωνο και  τα  άλλα  ΜΜΕ καθώς  και  με  τις  συνθήκες  εργασίας των Δημοσιογράφων.

5).Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα

6). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  ΤΠΕ  και  ευρύτερα  με  τις  νέες  τεχνολογίες.

7).  Βελτίωση  των  υποδομών  του  σχολείου  για  την πραγματοποίηση  εκδηλώσεων, παραστάσεων και  προγραμμάτων.

Ε΄ ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ-   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πόροι : Το πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  μηδενικά  έξοδα,  καθώς  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι. Υλικά  απαραίτητα  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο.

ΥΛΙΚΑ: Χαρτόνια,  μαρκαδόροι, φάκελλοι, φωτογραφική  μηχανή-  κάμερα, CD-ROM, DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά  ηχογραφήσεων και  επεξεργασίας  ήχου, δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

ΣΤ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1). Λεύκωμα  παραγωγής  ΕΡΤ; « 70 ΧΡΟΝΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

2). Wikipedia:  Λήμμα:  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.ertarchives.gr, www.ellinikoradiofono.gr, www.apodimos.gr ( Αφιέρωμα  στο Ελληνικό ραδιόφωνο).

www.mixanitouxronou.gr

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ    ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   6o  ΓΕΛ   Ν.  ΙΩΝΙΑΣ

                              ΣΧ.   ΕΤΟΣ      2014-2015

                                      ΤΑΞΗ  : Α΄

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ        ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΘΕΜΑ

«   ΤΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΩΣ  ΜΕΣΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΩΣ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ».

1Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  15/10/2014

1).  Χωρισμός   σε   ομάδες:

Α’   ΟΜΑΔΑ: Ιστορικοί

Β΄ ΟΜΑΔΑ: Ραδιοφωνικοί  παραγωγοί

Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Μουσικοί παραγωγοί

Δ΄ ΟΜΑΔΑ: Δημοσιογράφοι

Ε΄ΟΜΑΔΑ: Τεχνολόγοι, Παρουσιαστές

2). Ανάθεση  ερευνών

α). Οι  μουσικές επιλογές  των  μαθητών  και των  νέων  (  ερωτηματολόγιο).

β).  Οι ραδιοφωνικές  επιλογές  των  μαθητών  και  των  ενηλίκων ( ερωτηματολόγιο)

γ). Επαγγέλματα  του  ραδιοφώνου –προοπτικές ( έρευνα)

δ). Επαγγέλματα  των ΜΜΕ- προοπτικές ( έρευνα)

ε).  Δημοσιογραφικό  επάγγελμα-  Δεοντολογία και προοπτικές ( έρευνα)

3). ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α).  κείμενο  εργασίας

β). παρουσιάσεις ppt

γ). κατασκευή  blog

δ). cd  με  ηχογραφήσεις  εκπομπών

ε).  βίντεο  και  φωτογραφίες  από  δράσεις

στ). στατιστική  επεξεργασία  ερευνών  και  αποτελέσματα

ζ).  Ραδιοφωνικές και  τηλεοπτικές  εκπομπές

 

4). ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

α). 4 διδακτικές  επισκέψεις

β). Συμμετοχή  στο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

γ). Συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  «ΠΑΜΕ   ΣΙΝΕΜΑ;» ,  και  στο  Φεστιβάλ  μαθητικών  ταινιών  μικρού  μήκους.

δ ). συνεργασία  μ ε το YOUSMILE.GR   για  την  παραγωγή  εκπομπών και  τη  συμμετοχή  σε  εκδηλώσεις.

 

Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

Σχολιάστε

Top