ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 6ου ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠOΡΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ TRADE FAIRE 2016- ATHENS MALL-1/4/2016

photo2

ΟΔΗΓΙΕ΢-ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η / TRADE FAIR 2016
Η Εμπορικι Ζκκεςθ -Trade Fair διοργανϊνεται κάκε χρόνο από τον οργανιςμό Junior Achievement πανευρωπαϊκά και αποτελεί μία από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ-διαγωνιςμοφσ, που υλοποιείται ςτo πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ Εικονικισ Επιχείρθςθσ (Company Program).
Η Εμπορικι Ζκκεςθ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυμμετοχι και αναγνϊριςθ των επιτευγμάτων των μακθτϊν ςε πολλά διαφορετικά επίπεδα.
Ραράλλθλα ενκαρρφνει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν, φζρνοντάσ τουσ ςε επαφι με άλλουσ ςυμμετζχοντεσ, προκειμζνου να ανταλλάξουν απόψεισ, να επικοινωνιςουν, να αναπτφξουν τθν ζννοια τθσ ευγενοφσ άμιλλασ και του ςυναγωνιςμοφ κακϊσ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ παρουςίαςισ τουσ. ΕΜΠΟΡΙΚΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢ «TRADE FAIR» ΕΛΛΑΔΑ΢ 2016
Για τθ ςχολικι χρονιά 2015-2016, ςτθν Ελλάδα κα πραγματοποιθκοφν δφο εμπορικζσ εκκζςεισ από το Σωματείο Επιχειρθματικότθτα Νζων/Junior Achievement Greece. Η πρϊτθ κα διεξαχκεί ςτθν Ακινα τθν Παραςκευι 1 Απριλίου 2016, ςτο Εμπορικό κζντρο Σhe Mall Athens ςτθν οποία κα λάβουν μζροσ οι μακθτικζσ-εικονικζσ Επιχειριςεισ ςχολείων τθσ Αττικισ, των γφρω περιοχϊν και γενικότερα τθσ Νότιασ-Κεντρικισ και Νθςιωτικισ Ελλάδασ. Σθν Παραςκευι 8 Απριλίου 2016 κα ακολουκιςει θ Εμπορικι Ζκκεςθ ςτο Εμπορικό κζντρο Mediterrenean Cosmos ςτθ Θεςςαλονίκθ για τα ςχολεία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Και οι δφο εκκζςεισ, είναι ανοιχτζσ ςτο ευρφ κοινό και μποροφν να τισ επιςκεφτοφν ελεφκερα κακθγθτζσ, γονείσ, φίλοι και ςυγγενείσ.
Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν ςυνολικά 90 μακθτικζσ επιχειριςεισ από όλθ τθν Ελλάδα.
Οι ςυμμετζχοντεσ που εκπροςωποφν τισ εταιρείεσ τουσ ςτθν Εμπορικι Ζκκεςθ κα πρζπει να είναι θλικίασ από 15 ετϊν ζωσ και 18 ετϊν (Γ’ Γυμναςίου-Γ’ Λυκείου).
2
ΟΔΗΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΕΙΚΟΝΙΚΕ΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΙ΢ ΕΚΣΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
Το ΣΕΝ/JA GREECE κα καλφψει τα ζξοδα:
 Ταξιδιοφ: τεςςάρων μακθτών/εκπροςώπων ανά μακθτικι επιχείρθςθ και ενόσ κακθγθτι/τριασ- ςυνοδοφ με τα δρομολόγια που κα προτείνει το γραφείο του ΣΕΝ/JA GREECE.
Στθν εμπορικι ζκκεςθ μποροφν φυςικά να παρευρεκοφν περιςςότεροι μακθτζσ εφόςον το επικυμοφν, αλλά με επιβάρυνςθ του ςχολείου ι δικι τουσ όςον αφορά τα ταξιδιωτικά τουσ ζξοδα ι τα ζξοδα διαμονισ.
 Διατροφισ: Θα υπάρχουν snacks κακϊσ και αναψυκτικά/χυμοί/νερά κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ για τισ ςυμμετζχοντεσ μακθτικζσ ομάδεσ.
 Διαμονισ: Θα εξεταςτεί ανά περίπτωςθ για τισ ομάδεσ που βρίςκονται ςε μακρινι απόςταςθ από το χϊρο διεξαγωγισ τθσ Εμπορικισ Ζκκεςθσ και τα διακζςιμα δρομολόγια μζςων μεταφοράσ δεν εξυπθρετοφν τθν αυκθμερόν μετάβαςθ τουσ ςτθν ζκκεςθ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΑΘΗΝΑ΢ (Παραςκευι 1 Απριλίου 2016)
Χϊροσ διεξαγωγισ: Εμπορικό κζντρο THE MALL ATHENS (Ανδρζα Παπανδρζου 35, Μαροφςι Αττικισ)
Η ζκκεςθ κα πραγματοποιθκεί ςτον 1ο όροφο του εμπορικοφ κζντρου.
Η ώρα προςζλευςθσ των μακθτικών ομάδων είναι 8:00. Σο ςτιςιμο του περιπτζρου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί αυςτθρά ζωσ τισ 9:30 πμ. Η ζκκεςθ κα λιξει ςτισ 15.00 μμ και οι μακθτικζσ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν κα πρζπει να ζχουν αποχωριςει ζωσ τισ 16:00 μμ.
Το περίπτερο τθσ κάκε μακθτικισ ομάδασ/εικονικισ επιχείρθςθσ κα αποτελείται από τον ακόλουκο εκκεςιακό εξοπλιςμό (επιζσνάπηεηαι θωηογραθία ως δείγμα ζηο e- mail):
 1 πάγκο διαςτάςεων 2,00 μικοσ Χ 0,65 πλάτοσ Χ 1,00 φψοσ
 1 ταμπλό (ωσ πλάτθ) 2,00 εκ. φψοσ Χ 2,00 εκ. πλάτοσ Χ 25 εκ. βάκοσ, που κα χρθςιμεφει και ωσ διαχωριςτικό μεταξφ 2 περιπτζρων (δεν επιτρζπεται καμιά ομάδα να τοποκετιςει δικι τθσ «πλάτθ» ςτο περίπτερο). Η κάκε πλευρά τθσ πλάτθσ κα είναι υπενδεδυμζνθ με τςόχινο υλικό ςτο οποίο επάνω μπορεί να ςτερεωκεί με αυτοκόλλθτθ ταινία Velcro (κριτσ-κρατσ) προωκθτικό-ζντυπο υλικό. Σθν αυτοκόλλθτθ ταινία Velcro κα πρζπει να ζχει προμθκευτεί και να ζχει μαηί τθσ θ κάκε ομάδα. Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται να καρφωκεί οτιδιποτε πάνω ςτθν πλάτθ του περιπτζρου.
 2 καρζκλεσ
 Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζχρι 1500 watt
 Σασ πλθροφοροφμε ότι ςε περίπτωςθ που χρειάηεται ςφνδεςθ με το Internet οι ομάδεσ πρζπει να ζχουν τθ δικι τουσ παροχι ςφνδεςθσ με Internet.
3
ΟΔΗΓΙΕ΢-ΚΑΝΟΝΙ΢ΜΟΙ
Σε όλεσ τισ μακθτικζσ ομάδεσ που ςυμμετζχουν κα δοκεί ζνα ςυγκεκριμζνο stand-περίπτερο για τθν μακθτικι τουσ επιχείρθςθ.
 Οι μακθτζσ φκάνουν ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ ακριβϊσ τθν ϊρα που ζχει κακοριςτεί.
 Ξεκινοφν τθ διευκζτθςθ και διακόςμθςθ των περιπτζρων τουσ και τθν ζκκεςθ των προϊόντων τουσ και τακτοποιοφν κάτω από το τραπζηι, κοφτεσ και άλλα πακζτα. Βάςθ κανονιςμοφ του εμπορικοφ κζντρου, ο γφρο χώροσ από κάκε περίπτερο κα πρζπει να είναι κακαρόσ και όλα τα βοθκθτικά υλικά και πράγματα κρυμμζνα κάτω από το τραπζηι.
 Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να τοποκετιςουν τα προςωπικά τουσ είδθ (τςάντεσ, μπουφάν, αποςκευζσ κλπ.) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ςε ειδικό χϊρο που κα τουσ υποδείξει το ΣΕΝ/JA Greece (εξαιροφνται χριματα, πορτοφόλια, κινθτά και άλλα πολφτιμα είδθ τα οποία κα πρζπει οι μακθτζσ να τα ζχουν μαηί τουσ).
 Οι μακθτζσ ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια και διακριτικότθτα και είναι ντυμζνοι ανάλογα με το ρόλο τουσ, ωσ μακθτζσ/επιχειρθματίεσ.
 Μζςα ςε κάκε εκκεςιακό περίπτερο επιτρζπεται να παρευρίςκονται ταυτόχρονα μόνον 5 μακθτζσ, απ’ όλθ τθν ομάδα ωσ βαςικοί εκπρόςωποι τθσ μακθτικισ εταιρίασ.
 Η ζκκεςθ είναι ανοιχτι ςτο ευρφ κοινό και κατά τθ διάρκειά τθσ επιτρζπονται οι πωλιςεισ.
 Σε περίπτωςθ που κάποιο περίπτερο διακζτει θχθτικό υλικό-μουςικι, κα πρζπει να φροντίηει ϊςτε θ ζνταςθ να είναι τζτοιο βακμό που να μθν παρενοχλεί τα υπόλοιπα περίπτερα αλλά κυρίωσ τα εμπορικά καταςτιματα που βρίςκονται τριγφρω.
 Οι μακθτζσ απομακρφνονται από τα περίπτερα μόνον με τθ ςφμφωνθ γνώμθ του κακθγθτι τουσ.
 Δεν επιτρζπεται θ άςκοπθ περιφορά των μακθτών ςτουσ χώρουσ του κτιρίου και θ είςοδοσ τουσ ςε κοινόχρθςτουσ χώρουσ, παρά μόνο ςτθν προκακοριςμζνθ περιοχι τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ και ςτο χϊρο που κα τουσ υποδειχκεί για το διάλειμμα, με snacks και αναψυκτικά, ςτο μζςο τθσ θμζρασ. Η παρουςίαςθ των χορθγϊν πρζπει να είναι ιςορροπθμζνθ (πχ όχι όλο το περίπτερο καλυμμζνο με ζναν χορθγό).
 Από τθ ςτιγμι που οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ και βρίςκονται ςτο χϊρο του εμπορικοφ κζντρου The Mall-Athens οφείλουν εξοριςμοφ να υπακοφουν ςτουσ κανόνεσ λειτουργίασ του και να ςυμπεριφζρονται με ευπρζπεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ.
 Οι κακθγθτζσ/ςυνοδοί ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν επιτιρθςθ και τθν αςφάλεια των μακθτϊν.
 Οι μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ, οφείλουν να υπακοφουν ςτισ οδθγίεσ των διοργανωτών του διαγωνιςμοφ του ΢ΕΝ/JA Greece, του προςωπικοφ του The Mall-Athens και των κακθγθτών τουσ.
 Σο κάπνιςμα απαγορεφεται αυςτθρώσ ΢Ε ΟΛΟΤ΢ όλουσ τουσ χώρουσ του Εμπορικοφ Κζντρου The Mall-Athens.
 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ςεβαςτοφν τθν κακαριότθτα του χώρου, και να μθν πετάνε ςκουπίδια οπουδιποτε παρά μόνον ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ απορριμμάτων που κα βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε διάφορα ςθμεία ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ.
 Οποιοςδιποτε βανδαλιςμόσ, παραβίαςθ ι κακομεταχείριςθ του κτιρίου, του χϊρου και του εξοπλιςμοφ τθσ ζκκεςθσ είναι παραβίαςθ ιδιωτικισ περιουςίασ και απαγορεφεται αυςτθρϊσ.
 Αποχωρϊντασ από το χϊρο τθσ εκδιλωςθσ, οι μακθτζσ υποχρεοφνται να αφιςουν το χώρο τουσ κακαρό όπωσ τον παρζλαβαν. ΢ε περίπτωςθ που μακθτικι ομάδα, αφιςει
4
απορρίμματα ςτο περίπτερό ι φράξει τον κοινόχρθςτο χώρο του 1ου Επιπζδου του MALL ςτο οποίο κα διεξαχκεί θ Εμπορικι Ζκκεςθ, κα μετριςει αρνθτικά ςτθ βακμολογία τθσ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ΢ ΒΡΑΒΕΙΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢
Oι μακθτικζσ επιχειριςεισ κα αξιολογθκοφν από τθν κριτικι επιτροπι βάςει των κριτθρίων του Junior Achievement Europe και κα βακμολογθκοφν ςε κλίμακα με άριςτα το 100. Θα αναδειχκεί μία νικιτρια ομάδα για κάκε κατθγορία βραβείου.
Βαςικά ΢θμεία Αξιολόγθςθσ
• Εικαςτικι παρουςίαςθ και μοναδικά χαρακτθριςτικά του περιπτζρου (30%)
• Τεχνικζσ πϊλθςθσ, γνϊςθ του προϊόντοσ (60%)
• Ρνεφμα ομαδικισ ςυνεργαςίασ (10%)
Η μακθτικι επιχείρθςθ που κα ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία ςυνολικά, κα αναδειχκεί θ μεγάλθ νικιτρια των δφο Εμπορικϊν Εκκζςεων τθσ Ελλάδασ και κα εκπροςωπιςει τθ χϊρα μασ ςτθν Ρανευρωπαϊκι Εμπορικι Ζκκεςθ που κα διεξαχκεί ςτο εξωτερικό.
Κατθγορίεσ Βραβείων
 1ο Βραβείο για τθν Νικιτρια Ομάδα
 2ο Βραβείο για το Καλφτερο Ρερίπτερο
 3ο Βραβείο για το πιο Καινοτόμο Ρροϊόν
ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ – ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢
Η κριτικι επιτροπι αποτελείται από μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΣΕΝ/JA Greece και ςτελζχθ-εκελοντζσ, ςυνεργάτεσ του ΣΕΝ/JA Greece από τον επιχειρθματικό και εκπαιδευτικό χϊρο.
Οι κριτζσ επιςκζπτονται τα περίπτερα ομαδικά ι ο κακζνασ ξεχωριςτά κατά τθ διάρκεια τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ, ςυνομιλοφν με τουσ μακθτζσ και αξιολογοφν τισ επιχειριςεισ.
Λόγω τθσ μεγάλθσ ςυμμετοχισ ομάδων και τθσ περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ζκκεςθσ, κα υπάρχουν ομάδεσ κριτϊν.
Καμία μακθτικι εταιρεία δεν μπορεί να κερδίςει περιςςότερα από ζνα βραβεία.
Τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων και οι αποφάςεισ των κριτϊν κα δοκοφν ςτον ςυντονιςτι τθσ κριτικισ επιτροπισ και δεν κα αποκαλυφκοφν ςε κανζναν άλλον μζχρι τθν επίςθμθ ανακοίνωςι τουσ από το ΣΕΝ/JA Greece. Σα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν μια με δφο εβδομάδεσ μετά τθ λιξθ και των δφο εμπορικϊν εκκζςεων (Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ) μζςω e-mail.
Ευχόμαςτε ςε όλεσ τισ μακθτικζσ επιχειριςεισ ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!

Σχολιάστε

Top