ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

IMG_0376

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:2016-2017                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  6 Γελ. Ν.Ιωνίας

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έφηβοι και παραβατικότητα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σπυριάδου Παναγιώτα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

(ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

  10.01 2 Ώρες εβδομαδιαίως ΝΑΙ 1ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
   

 

     

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα δουλέψουν οι μαθητές/τριες είναι:

 

1)Ποιοι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, δηλ. η οικονομική κρίση, η πολιτική αστάθεια, η αποδυνάμωση των θεσμών που συνδέεται άρρηκτα με την αύξηση της παραβατικότητας, ευνοούν τη συμμετοχή των νέων σε εγκληματικές δραστηριότητες.

 

2)Πως η αστικοποίηση, η ανωνυμία της ζωής των πόλεων, η αποδυνάμωση των πρωτογενών κοινωνικών σχέσεων, οδηγούν σε πράξεις οι οποίες παρεκκλίνουν από τις κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα που έχει η κοινωνία στο σύνολό της.

 

3)Πως τα καταναλωτικά πρότυπα τα οποία περνούν από τα ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τους νέους-έφηβους και οδηγούνται σε παραβατικές πράξεις όπως κλοπές κλπ.

 

4) Γιατί η οικογένεια παίζει καταλυτικό ρόλο; Η ‹‹Σωστή›› επιτήρηση βοηθά ώστε οι πιθανότητες μειώνονται στο να εμπλακούν τα μέλη της σε παραβατικές συμπεριφορές. Η δυσλειτουργικότητα όμως στην οικογένεια συμβάλλει, ……ανεπαρκής άσκηση γονικού ελέγχου,η πρόωρη απονομή αυτονομίας κλπ. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Το θέμα επελέγη με κριτήριο να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο της παραβατικότητας, το οποίο σε συνθήκες σαν τις σημερινές (που ανέφερα παραπάνω στα ερευνητικά ερωτήματα) αν μη τι άλλο, ‹‹επιβάλλει›› αυτήν τη γνώση. Διότι η εφηβεία είναι ίσως, το πιο κρίσιμο στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου, μέχρι την ενηλικίωση, όπου τότε ο/η έφηβος/η γνωρίζει ήδη πράγματα για τον εαυτό του/της. Η ανάλυση του σύνθετου φαινομένου στο οποίο θα εμπλακούν οι ίδιοι/ες, με την δική μου εποπτεία, θα τους βοηθήσει  πρώτον να  γνωρίσουν και να αποφύγουν μόνοι τους  τους κινδύνους που ελλοχεύουν κάθε τόσο στην καθημερινότητά τους και δεύτερον  να γίνουν οι ίδιοι πρότυπα στους συνομήλικους  τους, να αισθανθούν την αποδοχή τους καλλιεργώντας την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμηση.   

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Ως προς τις πηγές αναζήτησης δεδομένων, θα εστιάσουμε σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. Σε συνέχεια, θα τους προτείνω να διαβάσουν άρθρα σε εφημερίδες καθώς και ειδικών (καθηγητές) που ασχολήθηκαν με την παραβατικότητα των εφήβων. Θα   συλλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες που θα απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε πιο πάνω. Τέλος θα πάρουν συνέντευξη από έναν η δύο συμμαθητές/τριες, ποιοτική μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, για να επιβεβαιωθεί ο βαθμός συσχέτισης των δεδομένων με τα ερωτήματα.    

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Τα αποτελέσματα που αναμένονται είναι η κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου της παραβατικότητας των εφήβων. Επιπλέον οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τα τεχνικά μέσα παρουσίασης των διερευνητικών εργασιών ,την επιλογή των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών, αλλά και την παρουσίαση και σύνθεση της τελικής εργασίας, που είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω υπολογιστή με διαφάνειες (power point).

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Διεξαγωγή του μαθήματος σε αίθουσα με υπολογιστές, προβολή βίντεο που σχετίζονται με την διερευνητική εργασία.

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ηλεκτρονικές πηγές:

·          www.google.gr 

·          www.ekke.gr 

·          www.teacherstube.com

·          photodentro.edu.gr 

·          www.slideshare.com

Έντυπες πηγές:

·         Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, (2010)  Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία, Νομική Βιβλιοθήκη

  • Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, Ε. Οδηγίες για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της κακοποίησης και παραμέλησης του παιδιού.  Ινστιτούτο υγείας του παιδιού (1998). Αθήνα: Ι.Υ.Π.
  • Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, Ε. Κακοποίηση  παραμέληση παιδιών.(1991) Αθήνα: Γρηγόρη
  • Γεωργούλας, Σ. Ανήλικοι Παραβάτες στην Ελλάδα (2004). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
  • Ξανθάκου, Γ., Γκόβαρης, Χ., Πετράκου Η &Βλάσσης , Ν.Θ. Παραβατικότητα ανηλίκων. Μια μελέτη περίπτωσης για τη Ρόδο.(2003)
  • Μπεζέ , Λ . Ανήλικοι παραβάτες.  Μελέτη 20 περιπτώσεων. (1985)  Αθήνα :  Σάκκουλας
  • Πανούσης , Ι . Το έγκλημα του φτωχού και η φτώχεια ως « έγκλημα »( σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης ).  Εγκληματολογικά . 21.  (2002).  Αθήνα – Κομοτηνή :  Σάκκουλα .
  • Σπινέλλη ,  Κ .  Ανήλικοι Εγκληματίες ή νεαροί παραβάτες ;  Το πρόβλημα υπό το πρίσμα της  « Θεωρίας της ετικέτας ». (1976).  Ποιν .  Χρ .  ΚΣΤ ́ .
  • Φαρσεδάκη ,  Ι . α ́ Παραβατικότητα και Κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων . (1985),  Αθήνα :  Νομική Βιβλιοθήκη

 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top