ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

9_84

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:     2016 -2017                                                                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          6ο ΛΥΚΕΙΟ Ν . ΙΩΝΙΑΣ                                                          

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

         «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΜΑΝΑΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 13                 1   ΝΑΙ   ΝΑΙ( ΠΕΚ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ)
   

 

     

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
Σκοπός της δραστηριότητας είναι:

-           Κατανόηση  της  έννοιας  περιβάλλον

-          Η  βιομηχανία  της  χώρας μας  και  η  συνεισφορά  της  στον  εθνικό  μας  πλούτο

-          Ρύπανση  και  επιβάρυνση  του περιβάλλοντος  από  τη  λειτουργία  τους.

-          Βιομηχανικό  παρελθόν της  τοπικής κοινωνίας ( Ν. Ιωνία)- Άνθηση , μαρασμός , επιβάρυνση τοπική από  ρύπανση.

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Στα  πλαίσια  των μαθημάτων πολιτικής  παιδείας οι  μαθητές  έχουν έρθει σε  επαφή, στο κεφάλαιο « οικονομία» με  το  δευτερογενή  τομέα  παραγωγής ( βιομηχανίες) και την  πορεία  τους  στη  χώρα  μας  καθώς και με  την έννοια  του  περιβάλλοντος. Επίσης, είναι  πολύ  μεγάλο  το  ενδιαφέρον  τους  και  για  το  λόγο  ότι  πράγματι η πόλη  τους  ( Ν. Ιωνία) είχε  το  σπουδαιότερο  βιομηχανικό  ενδιαφέρον  στην Αττική  στο  παρελθόν.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)

Το  θέμα  θα  διερευνηθεί  με  τη  μέθοδο  Project. Μετά  το  χωρισμό  των  μαθητών  σε  ομάδες θα  τεθούν  υποερωτήματα. Οι  πληροφορίες  θα  αναζητηθούν  από  το  διαδίκτυο, το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ , τα  Μουσεία τα  οποία  θα  επισκεφθούμε  και  τον  τοπικό  Δήμο.

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)

- Τα  παιδιά  θα  κατανοήσουν την έννοια  του  περιβάλλοντος και  το  πόσο  αυτό  επιβαρύνεται  από  τις  βιομηχανίες.

- Θα  γνωρίσουν  την  πόλη  τους  και  το  βιομηχανικό  παρελθόν  της. Τα  αποτελέσματα  θα  παρουσιαστούν ειδικά  στο  τέλος  της  χρονιάς με  ειδική  παρουσίαση ( αφίσες, βίντεο).

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Τεχνολογικός εξοπλισμός για τις παρουσιάσεις.

Φωτογραφική μηχανή, κάμερα

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε : Βιομηχανικό  μουσείο  φωταερίου, βιομηχανικά  μνημεία  της  Ν. Ιωνίας.

Πρόσκληση  ειδικού  από  το ΥΠΕΧΩΔΕ για εισήγηση  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  των  βιομηχανιών  στην  ατμοσφαιρική  ρύπανση.

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οδηγίες  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  προστασία  από  ρύπανση  βιομηχανιών.

Σχετική  Νομοθεσία  ΥΠ.ΕΧΩΔΕ

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top