Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«1. Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (δεν έχει λειτουργήσει ακόμη) γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».

«2Α α). Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μουσικά μαθήματα:

αα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

ββ) Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων. Τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.

β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθμός στα μαθήματα  «Μουσική Εκτέλεση» και «Μουσική Αντίληψη» με τους εξής συντελεστές:

αα) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

ββ) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

γγ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

δδ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

Πηγή: Άρθρο 45, N. 4589 ΦΕΚ  13/τ.  α΄/29.01.2019