WiFiDeauther

WiFi Deauther

0

Τα ασύρματα τοπικά δίκτυα WiFi, αν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας, λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Ο μαθητής του τμήματος [...]